ดร.โสภณ ตั้งสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล
  AREA แถลง ฉบับที่ 181/2560: วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เมื่อวานนี้ (20 เมษายน 2560) กระทรวงพาณิชย์ได้ออกใบอนุญาตตั้งสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล โดยมี ดร.โสภณ เป็นผู้นำการก่อตั้ง

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) แถลงว่า สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากลที่ได้รับการอนุญาตจัดตั้งในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 นั้น เป็นสมาคมที่เป็นผู้แทนของ FIABCI (เป็นชื่อย่อภาษาฝรั่งเศส หมายถึง International Federation of Real Estate) ซึ่งเป็นสมาคมอสังหาริมทรัพย์ในระดับสากลที่มีสมาชิกมากที่สุด และเป็นสมาคมที่รวมผู้เกี่ยวข้องในวงการอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย นักพัฒนาที่ดิน นายหน้า ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน นักบริหารทรัพย์สิน ฯลฯ

            ในการนี้ ดร.โสภณ ตั้งใจว่าสมาคมนี้จะเป็นศูนย์รวมของสมาคมและผู้สนใจเกี่ยวกับการสัมพันธ์กับวงการอสังหาริมทรัพย์จากทั่วโลก โดยจะมีสมาชิก 2 ประเภทคือ สมาชิกบุคคลและสมาชิกองค์กร ดร.โสภณ หวังเชิญสมาคมที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยมาเป็นสมาชิกองค์กร และมุ่งที่จะให้ตำแหน่งนายกสมาคม หมุนเวียนในระหว่างสมาคมด้านอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ

            ดร.โสภณ ย้ำว่าการเปิดโอกาสให้ทุกสมาคมมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยก จะทำให้วงการอสังหาริมทรัพย์เข้มแข็งสามารถรับใช้สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การผูกขาดตำแหน่งนายกสมาคม หรือเป็นกรรมการสมาคมกันนาน ๆ มักจะเป็นเพราะการมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่นที่เห็นในวงการกีฬาในอดีต หรือในสมาคมหลายแห่ง ดังนั้นบรรยากาศประชาธิปไตยที่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

            สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล เพื่อทุกคนในวงการอสังหาริมทรัพย์สู่สากล


 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,786 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved