ดร.โสภณและคณะไปปฏิบัติภารกิจที่ประเทศกัมพูชา
  AREA แถลง ฉบับที่ 244/2560: วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในระหว่างวันจันทร์ที่ 19 - วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) และคณะ ไปปฏิบัติภารกิจ ณ ประเทศกัมพูชา โดยจะได้ดำเนินการ

            1. เจรจากับสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินและนายหน้ากัมพูชาเพื่อสำรวจตลาดที่อยู่อาศัย ในกรุงพนมเปญร่วมกัน โดยคาดว่าจะดำเนินการในเดือนกรกฎาคม 2560

            2. บรรยายและให้ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สินด้วยการสร้างแบบจำลองทางสถิติ (Mass Appraisal) ให้กับผู้ได้รับสัมปทานการประเมินค่าทรัพย์สินสำหรับทางราชการ สำหรบถนนจำนวน 400 เส้นทั่วกรุงพนมเปญ

            3. ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ และข้อจำกัดด้านกฎหมาย (ถ้ามี) สำหรับที่ดินเพื่อการลงทุน ณ กรุงพนมเปญ และนครสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา

            ทั้งนี้คณะของ ดร.โสภณ จะได้ทำงานร่วมกับคณะของเจ้าหน้าที่ด้านการประเมินค่าทรัพย์สินของประเทศกัมพูชาเพื่อร่วมกันดำเนินงาน ทั้งนี้ ดร.โสภณ จะกลับกรุงเทพมหานครในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน ส่วนคณะทำงานจะได้อยู่ทำงานสำรวจเพิ่มเติมต่อไป


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 638 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved