AREA ได้รับใบรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  AREA แถลง ฉบับที่ 250/2560: วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายนิพนธ์ พรโชคชัย ผู้อำนวยการฝ่ายคอมพิวเตอร์ ได้เป็นเป็นผู้แทนของ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ไปรับใบรับรองมาตรฐานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ปกติเพื่อนร่วมงานของศูนย์ข้อมูลฯ ไม่เคยไปข้องแวะกับยาเสพติดอยู่แล้ว แต่ในส่วนของเพื่อนร่วมงานใหม่ๆ ก็ต้องมีการตรวจสอบและรวมถึงการป้องกันการไปข้องแวะกับยาเสพติด

            ปกติปัญหายาเสพติดเกิดขึ้นจากความเครียดของเพื่อนร่วมงาน ส่วนมากความเครียดเกิดจากปัญหาครอบครัว ปัญหาที่ทำงานและค่าจ้างที่ต่ำ ไม่เพียงพอ แต่ที่ศูนย์ข้อมูลฯ ได้พยายามจ่ายค่าตอบแทนที่ดี ทำให้เพื่อนร่วมงานไม่มีปัญหาด้านการเงิน  เพื่อนร่วมงานที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินฉุกเฉินก็สามารถกู้ยืมจากศูนย์ข้อมูลฯ ได้ ซึ่งศูนย์ข้อมูลฯ ก็ยังให้ทุนการศึกษาบุตร ทุนสร้างครอบครัว และสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายแรงงานกำหนด เพื่อให้เพื่อนร่วมงานทำงานอย่างมีความสุข ไม่มีปัญหากดดันจนนำไปสู่การพึ่งพิงยาเสพติดนั่นเองผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,077 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved