ดร. โสภณจะจัดแถลงข่าวตั้งสมาคมผู้ซื้อบ้าน
  AREA แถลง ฉบับที่ 276/2560: วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

           เที่ยงวันนี้ (วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560) ดร. โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) ในฐานะนายกสมาคมผู้ซื้อบ้านได้จัดการประชุมสมาคมครั้งแรกหลังจากการก่อตั้งเพื่อเตรียมการจัดงานแถลงข่าวการก่อตั้งสมาคม พร้อมกับรับสมัครสมาชิกของสมาคม

           สมาคมผู้ซื้อบ้านจัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือและให้ความรู้เพื่อการซื้อบ้านอย่างรอบรู้เป็นสำคัญไม่ได้มุ่งหวังไปขัดผลประโยชน์ของฝ่ายใด สำหรับวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนของมูลนิธิเป็นดังนี้

4.1    การดูแลสิทธิที่ชอบธรรมของผู้ซื้อบ้านและที่อยู่อาศัย ในกรณีที่ถูกเอาเปรียบ

4.2    ให้ความรู้แก่สมาชิกและประชาชนให้สามารถ "ซื้อบ้านอย่างรอบรู้"

4.3    การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ซื้อบ้านและผู้อยู่อาศัย

4.4    ส่งเสริมการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อประโยชน์ของประชาชนและสังคม

4.5    สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ซื้อบ้านและผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศไทย

4.6    ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล เพื่อการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์

4.7    ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

           สำหรับรายละเอียดและวันที่จัดงานแถลงข่าวจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป สำหรับท่านที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกโปรดติดต่อสมาคมผู้ซื้อบ้าน โทร. 0.2295.3905 ต่อ 109 คุณนงลักษณ์


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,317 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved