ดร.โสภณ ขอความเห็นเรื่องผังเมืองเพื่อไปประชุมที่เขาใหญ่
  AREA แถลง ฉบับที่ 283/2560: วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ขอท่านที่สนใจให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร แสดงความเห็นผ่าน ดร.โสภณ เพื่อนำเสนอต่อกรุงเทพมหานคร

            ในวันพฤหัสบดีที่ 20 - วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ได้เชิญ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ไปร่วมประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

            ดร.โสภณ จึงขอความกรุณาท่านผู้รู้ ท่านเจ้าของที่ดิน ท่านนักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป โปรดแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการปรับปรุงผังเมืองรวมให้สอดคล้องกับความเป็นจริงกว่านี้ โดยโปรดแจ้งเป็นข้อ ๆ ไปยัง ดร.โสภณ ผ่านทาง Email: thaiappraisal@gmail.com เพื่อจะได้นำเสนอต่อทางราชการต่อไป


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,069 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved