ดร.โสภณไปเป็นที่ปรึกษา ณ กรุงพนมเปญ
  AREA แถลง ฉบับที่ 286/2560: วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ดร.โสภณ มุ่งส่งออกความรู้ด้านการสร้างแบบจำลองทางสถิติในการประเมินค่าทรัพย์สินโดยล่าสุดไปเป็นที่ปรึกษา ณ กรุงพนมเปญ

            ในระหว่างวันอาทิตย์ที่ 23 - วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้รับเชิญให้ไปเป็นที่ปรึกษาจัดทำการประเมินค่าทรัพย์สินที่ดิน ด้วยการสร้างแบบจำลองทางสถิติ (Computer-assisted Mass Appraisal หรือ CAMA) ในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดย ดร.โสภณ ได้เดินทางไปปฏิบัติงานด้านนี้หลายครั้งแล้ว

            CAMA เป็นการประเมินค่าทรัพย์สินครั้งละหลายๆ แปลง ซึ่งอาจเป็นพัน เป็นหมื่นหรือเป็นแสนๆ แปลง ด้วยการใช้แบบจำลองทางสถิติ โดยเอาราคาตลาดเป็นตัวแปรตามหรือตัวตั้งและมีตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรที่กำหนดราคาตลาดหลายตัวแปร เช่น ขนาดที่ดิน ความกว้าง-ความลึกของแปลงที่ดิน รูปร่างของแปลง สภาพของที่ดิน การใช้ประโยชน์ ตลอดจนสภาพแวดล้อม ถนน และสาธารณูปโภคอื่น เป็นต้น ตัวแปรเหล่านี้กำหนดหรือส่งผลต่อราคาที่ดินทั้งสิ้น และมีความสัมพันธ์กันเองซึ่งจะต้อง ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับแบบจำลอง

            อนึ่ง ดร.โสภณ เป็นบุคคลแรกในประเทศไทยที่สร้างแบบจำลอง CAMA นี้เมื่อปี 2533 ในการประเมินค่าที่ดินในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาเมืองที่ซอยวัดคู้บอน ถนนรามอินทรา ก.ม.8 ในโครงการที่ปรึกษาของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยในคราวนั้นสามารถประเมินให้เจ้าของที่ดินได้มั่นใจว่าราคาที่ดินก่อนและหลังการจัดรูปที่ดินมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ในขณะที่ดินหลังการจัดรูปที่ดินแต่ละแปลงจะมีขนาดเล็กลงไปบ้างก็ตาม การนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ทางการเงินในการจัดรูปที่ดินนั่นเอง

 

 

 

 

 

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,443 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved