เจาะทำเลและราคาบ้านเดี่ยวที่มีอนาคตที่สุด
  AREA แถลง ฉบับที่ 308/2560: วันอังคารที่ 08 สิงหาคม 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            บ้านเดี่ยวนับเป็นสินค้าที่ขายได้ยากและช้าที่สุด แต่ในตลาดปัจจุบัน ยังมีทำเลที่สินค้าบ้านเดี่ยวขายได้ดีอยู่จำนวนหนึ่ง มาศึกษากันดูว่าที่ไหนและระดับราคาใด

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เปิดเผยว่าจากผลการสำรวจโครงการที่อยู่อาศัย 1,905 แห่ง พบว่า สินค้าบ้านเดี่ยวที่ขายดีที่สุด มีดังนี้:

อันดับ ทำเล ระดับราคา จำนวน
หน่วย
มูลค่า
(ล้าน)
% ขาย
/เดือน
กี่เดือน
จะหมด
1 K3 มหาชัย เศรษฐกิจ 1.001-2.000 33 52 20% หมดแล้ว
2 I3 สุขุมวิท พระรามที่ 4 >20.000 35 1,950 7% 6
3 F2 รัชโยธิน 10.001-20.000 40 651 7% 5
4 E6 เจ้าคุณทหาร 5.001-10.000 713 4,082 6% 10
5 F4 ลาดพร้าว 91- บางกะปิ >20.000 69 1,712 6% 3
6 K3 มหาชัย เศรษฐกิจ 2.001-3.000 47 102 5% 2
7 K5 หนองแขม 10.001-20.000 229 2,825 5% 18

            อันดับที่ 1 ทำเล K3 มหาชัย เศรษฐกิจ ขายในระดับราคา 1.001-2.000 หรือเฉลี่ยหน่วยละ 1.59 ล้านบาท ทั้งนี้มีอยู่ทั้งหมด 33 หน่วย ขายไปแล้ว 33 หน่วย ขายเหลือ 0 หน่วย รวมมูลค่าทั้งหมด 52 ล้านบาท ทั้งนี้ขายได้เดือนละ 20% ของหน่วยขายประเภทนี้

            อันดับที่ 2 ทำเล I3 สุขุมวิท พระรามที่ 4 ขายในระดับราคา >20.000 หรือเฉลี่ยหน่วยละ 34.25 ล้านบาท ทั้งนี้มีอยู่ทั้งหมด 35 หน่วย ขายไปแล้ว 21 หน่วย ขายเหลือ 14 หน่วย รวมมูลค่าทั้งหมด 1,950 ล้านบาท ทั้งนี้ขายได้เดือนละ 7% ของหน่วยขายประเภทนี้ และคาดว่าจะขายหมดในเวลาอีก 6 เดือน

            อันดับที่ 3 ทำเล F2 รัชโยธิน ขายในระดับราคา 10.001-20.000 หรือเฉลี่ยหน่วยละ 10.59 ล้านบาท ทั้งนี้มีอยู่ทั้งหมด 40 หน่วย ขายไปแล้ว 26 หน่วย ขายเหลือ 14 หน่วย รวมมูลค่าทั้งหมด 651 ล้านบาท ทั้งนี้ขายได้เดือนละ 7% ของหน่วยขายประเภทนี้ และคาดว่าจะขายหมดในเวลาอีก 5 เดือน

            อันดับที่ 4 ทำเล E6 เจ้าคุณทหาร ขายในระดับราคา 5.001-10.000 หรือเฉลี่ยหน่วยละ 2.09 ล้านบาท ทั้งนี้มีอยู่ทั้งหมด 713 หน่วย ขายไปแล้ว 255 หน่วย ขายเหลือ 458 หน่วย รวมมูลค่าทั้งหมด 4,082 ล้านบาท ทั้งนี้ขายได้เดือนละ 6% ของหน่วยขายประเภทนี้ และคาดว่าจะขายหมดในเวลาอีก 10 เดือน

            อันดับที่ 5 ทำเล F4 ลาดพร้าว 91 - บางกะปิ ขายในระดับราคา >20.000 หรือเฉลี่ยหน่วยละ 20.28 ล้านบาท ทั้งนี้มีอยู่ทั้งหมด 69 หน่วย ขายไปแล้ว 56 หน่วย ขายเหลือ 13 หน่วย รวมมูลค่าทั้งหมด 1,712 ล้านบาท ทั้งนี้ขายได้เดือนละ 6% ของหน่วยขายประเภทนี้ และคาดว่าจะขายหมดในเวลาอีก 3 เดือน

            อันดับที่ 6 ทำเล K3 มหาชัย เศรษฐกิจ ขายในระดับราคา 2.001-3.000 หรือเฉลี่ยหน่วยละ 1.84 ล้านบาท ทั้งนี้มีอยู่ทั้งหมด 47 หน่วย ขายไปแล้ว 41 หน่วย ขายเหลือ 6 หน่วย รวมมูลค่าทั้งหมด 102 ล้านบาท ทั้งนี้ขายได้เดือนละ 5% ของหน่วยขายประเภทนี้ และคาดว่าจะขายหมดในเวลาอีก 2 เดือน

            อันดับที่ 7 ทำเล K5 หนองแขม ขายในระดับราคา 10.001-20.000 หรือเฉลี่ยหน่วยละ 2.21 ล้านบาท ทั้งนี้มีอยู่ทั้งหมด 229 หน่วย ขายไปแล้ว 43 หน่วย ขายเหลือ 186 หน่วย รวมมูลค่าทั้งหมด 2,825 ล้านบาท ทั้งนี้ขายได้เดือนละ 5% ของหน่วยขายประเภทนี้ และคาดว่าจะขายหมดในเวลาอีก 18 เดือน

            บ้านเดี่ยวที่ขายดีมักมีการออกแบบที่สวยงาม และมีพื้นที่ใช้สอยมาก คุ้มค่าน่าซื้อ และส่วนมากจะไม่มีการส่งเสริมการขายเพื่อจูงใจให้ซื้อ เช่น การลดแลกแจกแถมมากนักต่าง ๆ แต่จะขายได้ดีเพราะรูปแบบบ้านและทำเลที่ดีเป็นสำคัญ


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,631 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved