ควรสร้าง/ซื้อบ้านแฝดที่ไหน ที่จะซื้อง่าย/ขายดี
  AREA แถลง ฉบับที่ 311/2560: วันพุธที่ 09 สิงหาคม 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            บ้านแฝดก็คล้ายบ้านเดี่ยวนับเป็นสินค้าที่ขายได้ยากและช้ากว่าสินค้าอื่น แต่ในตลาดปัจจุบัน ยังมีทำเลที่สินค้าบ้านแฝดที่ขายได้ดีอยู่จำนวนหนึ่ง ที่ไหนดี!!!

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เปิดเผยว่าจากผลการสำรวจโครงการที่อยู่อาศัย 1,905 แห่ง พบว่า สินค้าบ้านแฝดที่ขายดีที่สุด มีดังนี้:

อันดับ ทำเล ระดับราคา จำนวน
หน่วย
มูลค่า(ล้าน) %ขาย
/เดือน
กี่เดือน
จะหมด
1 N4 บางบัวทอง 1.001-2.000 34 53 56% 1
2 K4 อ้อมน้อย 2.001-3.000 74 203 7% 1
3 H4 ปูเจ้า-เทพารักษ์ 5.001-10.000 26 154 6% 1
4 J2 ประชาอุทิศ 3.001-5.000 416 1,644 5% 6
5 I3 สุขุมวิท พระรามที่ 4 >20.000 30 1,120 5% 11
6 D4 ลาดพร้าว มัยราบ 10.001-20.000 100 1,460 5% 18
7 G2 พัฒนาการ 3.001-5.000 196 913 5% 4
8 H9 บางนา กม.>30 3.001-5.000 28 108 5% 1

            อันดับที่ 1 ทำเล N4 บางบัวทอง ขายในระดับราคา 1.001-2.000 หรือเฉลี่ยหน่วยละ 0.87 ล้านบาท ทั้งนี้มีอยู่ทั้งหมด 34 หน่วย ขายไปแล้ว 19 หน่วย ขายเหลือ 15 หน่วย รวมมูลค่าทั้งหมด 53 ล้านบาท ทั้งนี้ขายได้เดือนละ 56% ของหน่วยขายประเภทนี้ และคาดว่าจะขายหมดในเวลาอีก 1 เดือน

            อันดับที่ 2 ทำเล K4 อ้อมน้อย ขายในระดับราคา 2.001-3.000 หรือเฉลี่ยหน่วยละ 2.47 ล้านบาท ทั้งนี้มีอยู่ทั้งหมด 74 หน่วย ขายไปแล้ว 67 หน่วย ขายเหลือ 7 หน่วย รวมมูลค่าทั้งหมด 203 ล้านบาท ทั้งนี้ขายได้เดือนละ 7% ของหน่วยขายประเภทนี้ และคาดว่าจะขายหมดในเวลาอีก 1 เดือน

            อันดับที่ 3 ทำเล H4 ปูเจ้า-เทพารักษ์ ขายในระดับราคา 5.001-10.000 หรือเฉลี่ยหน่วยละ 5.48 ล้านบาท ทั้งนี้มีอยู่ทั้งหมด 26 หน่วย ขายไปแล้ว 24 หน่วย ขายเหลือ 2 หน่วย รวมมูลค่าทั้งหมด 154 ล้านบาท ทั้งนี้ขายได้เดือนละ 6% ของหน่วยขายประเภทนี้ และคาดว่าจะขายหมดในเวลาอีก 1 เดือน

            อันดับที่ 4 ทำเล J2 ประชาอุทิศ ขายในระดับราคา 3.001-5.000 หรือเฉลี่ยหน่วยละ 2.67 ล้านบาท ทั้งนี้มีอยู่ทั้งหมด 416 หน่วย ขายไปแล้ว 275 หน่วย ขายเหลือ 141 หน่วย รวมมูลค่าทั้งหมด 1,644 ล้านบาท ทั้งนี้ขายได้เดือนละ 5% ของหน่วยขายประเภทนี้ และคาดว่าจะขายหมดในเวลาอีก 6 เดือน

            อันดับที่ 5 ทำเล I3 สุขุมวิท พระรามที่ 4 ขายในระดับราคา >20.000 หรือเฉลี่ยหน่วยละ 17.84 ล้านบาท ทั้งนี้มีอยู่ทั้งหมด 30 หน่วย ขายไปแล้ว 13 หน่วย ขายเหลือ 17 หน่วย รวมมูลค่าทั้งหมด 1,120 ล้านบาท ทั้งนี้ขายได้เดือนละ 5% ของหน่วยขายประเภทนี้ และคาดว่าจะขายหมดในเวลาอีก 11 เดือน

            อันดับที่ 6 ทำเล D4 ลาดพร้าว มัยราบ ขายในระดับราคา 10.001-20.000 หรือเฉลี่ยหน่วยละ 1.46 ล้านบาท ทั้งนี้มีอยู่ทั้งหมด 100 หน่วย ขายไปแล้ว 10 หน่วย ขายเหลือ 90 หน่วย รวมมูลค่าทั้งหมด 1,460 ล้านบาท ทั้งนี้ขายได้เดือนละ 5% ของหน่วยขายประเภทนี้ และคาดว่าจะขายหมดในเวลาอีก 18 เดือน

            อันดับที่ 7 ทำเล G2 พัฒนาการ ขายในระดับราคา 3.001-5.000 หรือเฉลี่ยหน่วยละ 3.81 ล้านบาท ทั้งนี้มีอยู่ทั้งหมด 196 หน่วย ขายไปแล้ว 161 หน่วย ขายเหลือ 35 หน่วย รวมมูลค่าทั้งหมด 913 ล้านบาท ทั้งนี้ขายได้เดือนละ 5% ของหน่วยขายประเภทนี้ และคาดว่าจะขายหมดในเวลาอีก 4 เดือน

            อันดับที่ 8 ทำเล H9 บางนา กม.>30 ขายในระดับราคา 3.001-5.000 หรือเฉลี่ยหน่วยละ 3.71 ล้านบาท ทั้งนี้มีอยู่ทั้งหมด 28 หน่วย ขายไปแล้ว 27 หน่วย ขายเหลือ 1 หน่วย รวมมูลค่าทั้งหมด 108 ล้านบาท ทั้งนี้ขายได้เดือนละ 5% ของหน่วยขายประเภทนี้ และคาดว่าจะขายหมดในเวลาอีก 1 เดือน

            สิ่งที่พอเป็นหลักประกันได้ประการหนึ่งก็คือ หากพัฒนาสินค้าบ้านแฝดในทำเล และระดับราคาข้างต้น น่าจะเป็นที่ต้อนรับของตลาดได้พอสมควร


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,442 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved