ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2560 (มิถุนายน 2560)
  AREA แถลง ฉบับที่ 338/2560: วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

           มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างอาคารมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นการดำริของ ดร.โสภณ พรโชคชัย ตั้งแต่สมัยที่เป็นกรรมการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย โดยดำเนินการครั้งแรกในปี 2543 และ ดร.โสภณ ก็เป็นผู้รับผิดชอบงานนี้มาโดยตลอด แต่ในช่วงปี 2556 สมาคมฯ ไม่ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างเพิ่มเติม ดร.โสภณ จึงรับดำเนินการในนามของมูลนิธิฯ อย่างไรก็ตามในขณะนี้ สมาคมฯ ได้กลับมาดำเนินการเพิ่มเติมอีก แต่คงมีการปรับปรุงราคาเป็นรายปี หรือเป็นรายสะดวก มูลนิธิฯ จึงยังดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินค่าทรัพย์สิน และสำหรับประชาชน และนักลงทุนทั่วไปได้ใช้ต่อไป

           ในการดำเนินการของมูลนิธิฯ มูลนิธิฯ ได้แต่งตั้งให้ นายสุรพงษ์ ตรีสุกล เป็นประธานคณะทำงาน และได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลจากทางราชการและภาคสนามมาดำเนินการจัดทำราคาค่า ก่อสร้าง และต่อไปนี้เป็นรายงานการเปลี่ยนแปลงราคาค่าก่อสร้างล่าสุด

ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 6.58%
ซิเมนต์ 12.60%
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 16.29%
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 21.10%
กระเบื้อง 6.87%
วัสดุฉาบผิว 3.68%
สุขภัณฑ์ 2.16%
อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 13.02%
วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ 17.69%
รวม 100%

           สำหรับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 -มิถุนายน 2560 (ไตรมาสที่ 2) สรุปว่ามีการลดลงของวัสดุต่างๆ เฉลี่ย -0.98% โดยปัจจัยสำคัญก็คือ เหล็กลดลง 4.2% อุปกรณ์ไฟฟ้าลดลง 0.3% และวัสดุก่อสร้างอื่นลดลง 1.6% ส่วนวัสดุที่เพิ่มขึ้น ไม้เพิ่มขึ้น 0.4% ซีเมนต์ เพิ่มขึ้น 0.9% ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพิ่มขึ้น 2.2% โดยมีรายละเอียดเป็นดังนี้:

ดัชนีรวม -1.10%
ไม้ 0.40%
ซีเมนต์ 0.90%
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 2.20%
เหล็ก -4.20%
กระเบื้อง 0.00%
วัสดุฉาบผิว 0.00%
สุขภัณฑ์ 0.00%
อุปกรณ์ไฟฟ้า -2.40%
วัสดุก่อสร้างอื่นๆ  -1.60%

           ค่าวัสดุข้างต้นเป็นส่วนหนึ่ง แต่ราคาค่าก่อสร้างยังประกอบด้วยค่าแรง และภาษีและค่าดำเนินการต่าง ๆ ดังนั้นค่าก่อสร้างที่แท้จริง ลดลงเพียง 0.59% ในไตรมาสที่ 2/2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้:

1. ค่าวัสดุ 60% -0.98% 60.62%
2. ค่าแรง 20% 0% 20.00%
3. กำไร ภาษีและค่าดำเนินการ 20% 0% 20.00%
  100.00% 99.41%  
สรุป -0.59%    

           โดยสรุปแล้วการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของทางราชการของเดือนมิถุนายน 2560 มีผลออกมาดังนี้:

            สรุปการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ของเดือน มิถุนายน60

            1. พิจารณาโดยเทียบเคียงกับเดือน มีนาคม 60 (มีนาคม 60- มิถุนายน 60)

            2. จากการเทียบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน มีนาคม 60-มิถุนายน 60 ปรากฎราคาวัสดุก่อสร้างเมื่อวิเคราะห์แล้ว ปรับลดลง -1.10% โดยราคาวัสดุก่อสร้างที่ปรับลดลง จากกลุ่มวัสดุเหล็ก วัสดุอื่นๆ ไฟฟ้า ราคาปรับลดลง (โดยกลุ่มเหล็ก ราคาลดลงมากสุด ดูได้จากดัชนีข้างต้น) ส่วนกลุ่ม ไม้ ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปรับเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณารวมราคาวัสดุทุกกลุ่ม ภาพรวมราคาค่าวัสดุปรับลดลง -0.98%

            3. ค่าแรงงาน ไม่มีการปรับเพิ่ม     

            4. กำไรภาษี ค่าดำเนินการ พิจารณาเท่าเดิม ไม่มีการปรับเพิ่ม

            5. เมื่อวิเคราะห์ทั้งค่าวัสดุ และค่าแรงงาน กำไรภาษี ค่าดำเนินการ ทำให้ภาพรวมราคาค่าก่อสร้างอาคารปรับลดลง -0.59%

           รายละเอียดของราคาค่าก่อสร้างอาคารเป็นดังนี้:


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 8,004 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved