โครงการที่อยู่อาศัยวันนี้ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างขออนุญาตจัดสรร
  AREA แถลง ฉบับที่ 343/2560: วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            สถานะของบริษัทที่อยู่ระหว่างการขายสินค้าที่เปิดใหม่เป็นอย่างไร เป็นประเด็นหนึ่งที่ควรตรวจสอบ แต่ภาพรวมชี้ว่า นักพัฒนาที่ดินไทยมีมาตรฐานเข้าระบบจัดสรรมากขึ้น ที่อยู่นอกระบบเป็นส่วนน้อยมาก

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ให้ข้อมูลสำคัญว่า ในโครงการที่อยู่อาศัยที่เปิดตัวใหม่ในครึ่งแรกของปี 2560 ซึ่งมีอยู่ 54,281 หน่วย รวมมูลค่า 182,647 ล้านบาทนั้น ส่วนใหญ่หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเกือบทั้งหมดอยู่ระหว่างการขออนุญาตจัดสรรเป็นสำคัญ ถึง 86% ในแง่จำนวนหน่วย และ 88% ในแง่ของมูลค่าการพัฒนา

ตารางที่ 1: การขออนุญาตจัดสรร
การขออนุญาตจัดสรร จำนวนหน่วย สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน
ขออนุญาตจัดสรรแล้ว 7,451 14% 20,667 11%
ไม่ได้ขออนุญาตจัดสรร 267 0% 503 0%
อยู่ระหว่างการขออนุญาตจัดสรร 46,563 86% 161,477 88%
รวม 54,281 100% 182,647 100%

            อย่างไรก็ตามสำหรับที่ได้ขออนุญาตจัดสรรเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า มีอยู่ราว 14% หรือ 7,451 หน่วย รวมมมูลค่า 20,667 ล้านบาท หรือราว 11% ของมูลค่า ที่ไม่ได้ขออนุญาตจัดสรร แต่อาจเป็นการเลี่ยงกฎหมายไปเลยมีเพียง 267 หน่วย รวมมูลค่า 503 ล้านบาท ซึ่งถือว่าต่ำกว่า 1% ของสินคาในตลาดที่เปิดใหม่ทั้งหมดในครึ่งแรกของปี 2560 การนี้แสดงให้เห็นว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทยนั้น เน้นการพัฒนาตามขั้นตอนการจัดสรรที่ดิน

 

ตารางที่ 2: จำนวนหน่วยและมูลค่าของโครงการที่ขออนุญาตจัดสรร
แบ่งตามประเภทบ้าน
ประเภทบ้าน จำนวนหน่วย สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน
บ้านเดี่ยว 477 6.40% 3,200 15.50%
บ้านแฝด 684 9.20% 3,339 16.20%
ทาวน์เฮาส์ 4,103 55.10% 9,889 47.80%
ตึกแถว 142 1.90% 647 3.10%
ห้องชุด 2,045 27.40% 3,592 17.40%
รวม 7,451 100.00% 20,667 100.00%

            ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าสินค้าที่ได้ขออนุญาตจัดสรรไว้แล้ว (7,451 หน่วย) ส่วนมากถึง 55% เป็นทาวน์เฮาส์ (4,103 หน่วย) นอกนั้นเป็นห้องชุดและอื่น ๆ จะสังเกตได้ว่าบ้านแฝดมีมากกว่าบ้านเดี่ยวเสียอีก แต่บ้านแฝนในปัจจุบันมีลักษณะคล้ายบ้านเดี่ยวมาก ทั้งนี้คงอยู่ที่การตีความแบบ "ศรีธนญชัย" หรือไม่ ทำให้ผู้ที่ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัดอาจเสียเปรียบได้

 

ตารางที่ 3: จำนวนหน่วยและมูลค่าของโครงการที่
อยู่ระหว่างการขออนุญาตจัดสรร
ประเภทบ้าน จำนวนหน่วย สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน
บ้านเดี่ยว 3,022 6.50% 21,246 13.20%
บ้านแฝด 1,194 2.60% 4,894 3.00%
ทาวน์เฮาส์ 13,203 28.40% 33,407 20.70%
ตึกแถว 542 1.20% 2,764 1.70%
ห้องชุด 28,602 61.40% 99,166 61.40%
รวม 46,563 100.00% 161,477 100.00%

            สำหรับในกรณีโครงการที่อยู่ระหว่างการขออนุญาตส่วนมากถึง 61.4% หรือ 28,602 หน่วย จาก 46,563 หน่วย เป็นโครงการอาคารชุดที่ขายห้องชุดพักอาศัย กรณีนี้ในความเป็นจริงอาจยังเปิดขายอย่างเป็นทางการไม่ได้ เพราะยังไม่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง หรือใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อม แต่ปกติก็มีการขายกันทั่วไป และหากเกิดปัญหา ก็อาจมีการคืนเงินดาวน์ลูกค้า (แต่จะมีดอกเบี้ยด้วยหรือไม่ ก็คงต้องตกลงกัน) ข้อนี้อาจสร้างความไม่สบายใจแก่ผู้ซื้อ และควรที่ทางราชการจะเร่งรัดการให้ใบอนุญาตต่าง ๆ โดยเร็ว และมีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะการคุ้มครองเงินดาวน์ของคู่สัญญาที่ควรเป็นภาคบังคับ

 

ตารางที่ 4: จำนวนหน่วยและมูลค่าของโครงการที่ไม่จัดสรร
แบ่งตามประเภทบ้าน
ประเภทบ้าน จำนวนหน่วย สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน
บ้านแฝด 12 4.50% 36 7.10%
ทาวน์เฮาส์ 250 93.60% 447 88.90%
ตึกแถว 5 1.90% 20 4.00%
รวม 267 100.00% 503 100.00%

            สำหรับโครงการที่ไม่ได้ขออนุญาตจัดสรรและคาดว่าคงจะไม่ได้ขออนุญาตนั้นมีเพียงส่วนน้อยเพียง 267 หน่วย ส่วนมากเป็นทาวน์เฮาส์ 250 หน่วย เป็นตึกแถว 5 หน่วยและเป็นบ้านแฝดอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งถือว่าน้อยมาก อย่างไรก็ตามในจังหวัดภูมิภาค อาจมีจำนวนการไม่ขออนุญาตจัดสรรมากกว่านี้ เพราะหลายบริเวณอาจยังไม่ได้เข้าปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด

            อย่างไรก็ตามโดยรวมแล้ว อาจกล่าวได้ว่า การจัดสรรบ้านและที่ดินในประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การตั้งใจฉ้อโกงกันและกันคงไม่มี แต่อาจมีข้อพิพาทบ้างแต่ก็ถือว่าเป็นส่วนน้อยมาก หากมีการคุ้มครองผู้บริโภคมากกว่านี้จะทำให้ผู้ซื้อมีความมั่นใจมากขึ้น ซื้อขายกันมากขึ้น จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ผู้ซื้อและสังคมโดยรวม


ที่มา dotproperty: https://goo.gl/YgwRgw


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 858 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved