โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย: เรียนสนุก ลุกนั่งสบาย!
  AREA แถลง ฉบับที่ 348/2560: วันพุธที่ 06 กันยายน 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ถ้าคิดจะใฝ่หาความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ มาที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย เรียนสนุก ลุกนั่งสบาย ได้ความรู้ที่มีคุณค่าอย่างแน่นอน

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.trebs.ac.th) กล่าวว่าที่ว่า "เรียนสนุก ลุกนั่งสบาย" แปลว่า ไม่เคร่งเครียดจนเกินไป แต่แน่นอนว่าถ้าเราจะได้ความรู้ต้องศึกษาให้จงหนัก เพียงแต่บรรยากาศการเรียนแบบผู้ใหญ่นั้น ไม่ต้องมีรูปแบบมากนัก ผ่อนคลาย มีการสร้างสรรค์มิตรภาพที่ดี ที่สำคัญได้รับการดูแลอย่างดีจากทางโรงเรียน

            ในปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์มากมาย มี "โค้ช" มากหน้าหลายตา แต่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย สอนมาตั้งแต่ปี 2538 ในนามของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ซึ่งนำความรู้จากภาคสนามจริงมาสอน และต่อมาจัดตั้งเป็นโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ

            หลายคนที่มาเรียนที่นี่ก็ผ่านการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท หรือปริญญาตรีในสาขาวิชาด้านอสังหาริมทรัพย์ แต่มาเรียนเพื่อเจาะลึกเฉพาะด้านเช่นมาเรียนเรื่องการประเมินค่าทรัพย์สินระยะยาว 258 ชั่วโมง มาเรียนหลักสูตรนายหน้าระยะยาว 150 ชั่วโมง  มาเรียนข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ 4 วันเต็ม 32 ชั่วโมง มาเรียนการทำ Cashflow โดยตรง 4 วันเต็มเช่นกัน เป็นต้น หลักสูตรที่นี่จึงมีหลากหลายและเจาะลึก เพื่อให้ผู้เข้าเรียนได้เลือกเรียนตามวันและเวลาที่เหมาะสม เรียนโดยตรงกับอาจารย์ที่หลายหลายพร้อมได้รับความสัมพันธ์ที่ดีจากเพื่อนใหม่ๆ

            ดร.โสภณ ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ไม่ใช่นักพัฒนาที่ดินเอง ไม่ใช่นายหน้า ไม่ใช่นักลงทุน ไม่ใช่โค้ช แต่สามารถถ่ายทอดความรู้อย่างต่อเนื่องทันสมัย เป็นกลางและเชื่อถือได้ เพราะมีข้อมูลที่สังเคราะห์จากการสำรวจทุกวัน ทุกเดือนในฐานะที่บริหารศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยมาตั้งแต่ปี 2534 และสำรวจข้อมูลทั่วประเทศ และในประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนอีกด้วย

            สำหรับทักษะในการพัฒนาที่ดิน โรงเรียนได้รับเกียรติจากนักพัฒนาที่ดินชั้นนำมาให้ความรู้อย่างเจาะลึก ไม่ใช่แต่เฉพาะนักพัฒนาที่ดินที่มีชื่อเสียง ยังรวมถือ "มือขวา" ของนักพัฒนาที่ดินที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จโดยตรง รวมทั้งผู้บริหารสถาบันการเงิน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่รู้จริง มาถ่ายทอดความรู้ พร้อมกับมีการประเมินผลการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงผู้สอนอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นศูนย์กลาง ไม่ใช่ตัวอาจารย์เป็นศูนย์กลาง

            แม้ ดร.โสภณ จะสอนในระดับปริญญาตรี-เอกทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเป็นผู้เชี่ยวชาญในโครงการของสหประชาชาติและเป็นที่ปรึกษาของกระทรวงการคลังของประเทศหลายแห่งในอาเซียน แต่ก็มุ่งให้บริการการศึกษาแก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นสำคัญ ไม่ใช่หวัง "ได้ทั้งเงิน ได้ทั้งกล่อง" ถือผู้มาอบรมเป็น "ลูกค้า" ที่เสมอหน้ากัน ไม่ใช่ "ลูกศิษย์" นอกจากนี้ยังพยายามสร้างบรรยากาศการเรียนที่ดี  ในทำนองเดียวกันบุคลากรของโรงเรียนก็พยายามบริการอย่างดีเลิศเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความประทับใจและมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

            โรงเรียนยังเอื้อเฟื้อสถานที่แก่มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (www.thaiappraisal.org) จัดงานเสวนาวิชาการรายเดือนเพื่อให้ความรู้แก่สังคม โดยสมาชิกเข้าเสวนาฟรีตลอดทั้งปี (ค่าสมาชิกเพียง 1,000 บาท) นอกจากนั้นยังให้ความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพต่างๆ จัดประชุม จัดสอบ โดยแทบจะไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย

            ถ้ามีโอกาส ขอเชิญมาเรียนที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ท่านมาถูกทางแล้ว (แต่อย่าลืมดูแผนที่ก่อนนะ)

 

 

 

 

 

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,034 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved