ดูงานอสังหาริมทรัพย์กรุงโตเกียว
  AREA แถลง ฉบับที่ 388/2560: วันอังคารที่ 03 ตุลาคม 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในระหว่างวันอาทิตย์ที่ 24-30 กันยายน 2560 น.ส.ปัทมา จันทรานุกูล กรรมการอำนวยการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในนามของกรรมการบริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (www.thaiappraisal.org) ได้พาคณะผู้เกี่ยวข้องกับวงการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยจำนวน 35 ท่าน เข้าร่วมดูงานอสังหาริมทรัพย์ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยได้ดูงานด้านการก่อสร้าง บ้านพักผู้สูงวัย อาคารชุดพักอาศัย และอื่น ๆ

            กิจกรรมดูงานนี้ถือเป็นกิจกรรมหาทุนเพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย โดยมูลนิธิถือเป็นองค์กรด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีบทบาทโดดเด่นและต่อเนื่องที่สุดในวงการอสังหาริมทรัพย์ โดย

            1. จัดเสวนาวิชาการรายเดือน

            2. จัดพิมพ์วารสารราย 2 เดือน

            3. จัดประกวดเรียงความชิงโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

            4. จัดทำราคาค่าก่อสร้างอาคารรายไตรมาส

            5. จัดทำอัตราผลตอบแทนในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์รายปี

            6. จัดทำการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และการประเมินค่าทรัพย์สิน ผ่านเว็บไซต์และสื่อต่าง ๆ ฯลฯ

            ท่านใดสนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกของมูลนิธิได้โดยติดต่อคุณนงลักษณ์ โทร.02.295.3171 ต่อ 109 หรือ Email: info@thaiappraisal.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 653 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved