คณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
  AREA แถลง ฉบับที่ 393/2560: วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560 มีการจัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยขึ้น มีเรื่องน่าสนใจไม่น้อย

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.trebs.ac.th) ได้จัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนรายไตรมาส ซึ่งมีหัวข้อที่น่าสนใจไม่น้อย เช่น

            1. การจัดการเรียนการสอนในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

            2. การจัดการเรียนการสอนในกรุงกัมปาลา ประเทศยูกันดา

            3. การจัดการเรียนการสอนในกรุงกาฐมาณฑุ เนปาล

            4. การจัดการดูงานอส้งหาริมทรัพย์ในออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา

            5. การวางแผนการปรับสถานะของโรงเรียนเป็นสถาบัน

            6. การเชิญคณะกรรมการเพิ่มเติม

 

            ในปัจจุบัน โรงเรียน มีคณะกรรมการประกอบด้วย

            ประธานกรรมการโรงเรียน

            1. รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ อดีตคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.ธรรมศาสตร์

 

            รองประธานกรรมการโรงเรียน

            2. ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน รองประธานโรงเรียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

            กรรมการ ประกอบด้วย

            3. ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

            4. ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด

            5. ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัททรีนีตี้ จำกัด

            6. ศ. เฮช ดี คัมมายเยอร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย

            7. ศ. จอห์น คูเปอร์ ผู้เชี่ยวชาญประเมินค่าทรัพย์สินออสเตรเลีย

            8. นางอะลิสซาเบธ เบเลนเซีย สมาคม FIABCI สหรัฐอเมริกา

            9. ดร. ริชาร์ด หวอด สถาบันนโยบายภาษี สหรัฐอเมริกา

            10. คุณโอม ราบันดารี รองประธานหอการค้า-สมาคมอสังหาฯ เนปาล

            11. นายเบททอง วาสเซล ที่ปรึกษาสมาคมประเมินค่าทรัพย์สินยุโรป

            12. นายเจฟฟรีย์ ฟู อดีตนายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ สิงคโปร์

            13. อ.พรเทพ ศรีนฤหล้า อดีตกรรมการก่อตั้งสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

            14. นายวสันต์ คงจันทร์ กรรมการ สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

            15. น.ส.ปัทมา จันทรานุกูล กรรมการอำนวยการ ศูนย์ข้อมูลฯ AREA

 

            ผู้อำนวยการโรงเรียน

            16. ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,216 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved