บริจาคเงินช่วยการกุศล
  AREA แถลง ฉบับที่ 25/2561: วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้มีการจัดแถลงข่าวโครงการเดินวิ่งเพื่อการกุศลเนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในนามของโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.trebs.ac.th) ได้ร่วมบริจาคสนับสนุนด้วยเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

             โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ถือเป็น Education Arm ของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย ที่จัดการศึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ให้กับผู้สนใจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2544 ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ มีหลักสูตรที่กระทรวงศึกษารับรองได้แก่ หลักสูตรผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน หลักสูตรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ยังทำการอบรมตามหลักสูตรที่นักวิชาชีพทีเกี่ยวข้องรับรองด้วย เช่น สภาวิชาชีพบัญชี จัดการสอบให้กับสถาบันควบคุมคุณวุฒิวิชาชีพ และร่วมมือกับองค์กรอื่น เช่น สมาคมนายหน้าอสังหาฯ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดการอบรมเป็นระยะ ๆ เช่นกัน

             ในปัจจุบันมีกรรมการโรงเรียนประกอบด้วย รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ เป็นประธานกรรมการ มี ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน เป็นประธานกรรมการวิชาการ กรรมการประกอบด้วย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมย์ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล อ.วสันต์ คงจันทร์ ศ.คัมมายเออร์ (AIT) ดร.ริชาร์ด วาร์ด เป็นต้น


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 887 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved