สำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์กรุงกาฐมาณฑุ
  AREA แถลง ฉบับที่ 152/2561: วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในระหว่างวันที่ 17-23 มีนาคม 2561 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) และคณะได้ไปสำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์ ณ กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล โดยการสำรวจนี้เป็นการสำรวจในครั้งที่ 4 แล้ว ครั้งล่าสุดดำเนินการในเดือนมีนาคม 2558 และเสร็จสิ้นเพียง 1 สัปดาห์ก่อนเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในกรุงกาฐมาณฑุ

            การสำรวจครั้งนี้มุ่งศึกษาให้ชัดเจนว่า แผ่นดินไหว มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาที่อยู่อาศัยมากน้อยเพียงใด โดยในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ดร.โสภณ และคณะจะนำเสนอผลการศึกษาต่อสภาหอการค้าเนปาล และสมาคมนักพัฒนาที่ดินแห่งประเทศเนปาล พร้อมด้วยคณะผู้รู้ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ในประเทศเนปาลมาเข้าร่วมอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,040 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved