ดร.โสภณ ไปบรรยายที่ย่างกุ้ง
  AREA แถลง ฉบับที่ 180/2561: วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในระหว่างวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้รับเชิญให้ไปบรรยายที่นครย่างกุ้ง โดยมีกำหนดการดังนี้

            ศุกร์ 30 มีนาคม เวลา 14:00 น.: บรรยายเรื่องการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ให้กับกรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมือง กระทรวงการก่อสร้าง

            เสาร์ที่ 31 มีนาคม เวลา 10:00 น.: บรรยายเรื่องการพัฒนาวิชาชีพบริการด้านอสังหาริมทรัพย์สำหรับประเทศเมียนมา ให้กับสมาคมผู้ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ในเมียนมาในงานประชุมประจำปีของสมาคม

            ทั้งนี้ทางคณะผู้จัดงานยังจะได้พาไปดูงานอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ต่าง ๆ อีกด้วย โดย ดร.โสภณ จะได้นำเสนอผลการดูงานให้ทุกท่านได้ทราบต่อไป


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 749 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved