ดร.โสภณ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ SEA
  AREA แถลง ฉบับที่ 188/2561: วันพุธที่ 04 เมษายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ตามข่าว "รัฐมนตรีพลังงานลงนามแต่งตั้ง คณะกรรมการกำกับการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)" (https://bit.ly/2GQYEoD) สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ ชุดใหม่ 19 คน โดยส่วนใหญ่ ยังมาจากกรรมการชุดเก่า ยกเว้น สุริชัย หวันแก้ว และปริญญา เทวานฤมิตรกุล โดยกรรมการ ที่เข้ามาใหม่ 8 คน ส่วนหนึ่ง เป็นบุคคลที่เคยแสดงความเห็นสนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพื่อความมั่นคงไฟฟ้าในภาคใต้ ทำให้แกนนำกลุ่มคัดค้านโพสต์เฟซบุคส่วนตัว แสดงความไม่เชื่อมั่น

            ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center -ENC) รายงานว่า นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงพลังงานที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ ชุดใหม่ และให้ยกเลิกคำสั่งกระทรวงพลังงานที่ 9/2561 ที่ลงนามไปเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งแต่งตั้งคณะกรรมการ SEA จำนวน13 คน ไปก่อนหน้านี้ หลังจากที่มีข้อท้วงติงจากหลายฝ่าย ว่าคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นนั้น มีกรรมการหลายคน ไม่ได้เป็นกลาง

            โดยรายชื่อของคณะกรรมการSEA ที่แต่งตั้งขึ้นใหม่ มีจำนวนทั้งสิ้น 19 คน ซี่ง จำนวน 11 คนยังเป็นคนที่เคยอยู่ในคณะกรรมการชุดเก่า คือ น.ส.นันธิกา ทังสุพานิช รองปลัดกระทรวงพลังงานที่กำกับดูแลสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ และรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ที่ยังทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการร่วม ส่วนที่เป็นกรรมการ ผู้แทนจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) นายธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ น.ส.สุภาภรณ์ ปิติพร นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นายปกรณ์ ปรียากร นายสินาด ตรีวรรณไชย นายเติมชัย สุขวิบูลย์ และ ผู้แทนสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ   

            ส่วนรายชื่อที่มีการแต่งตั้งเพิ่มเติมเข้ามาใหม่อีก 8 คน ประกอบด้วย นาย วัฒนพงษ์ คุโรวาท รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.).นางเรวดี โรจนนันท์ นายโสภณ พรโชคชัย นางสาวเพชร เตชรัตน์ นายอุริช อัชชโคสิต นายฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์ นายมนูญ ศิริวรรณ และ นายสุทิน อยู่สุข    

            ทั้งนี้ บุคคลที่อยู่คณะกรรมการชุดเก่า และหลุดออกจากคณะกรรมการชุดใหม่มี2คน คือนาย สุริชัย หวันแก้ว นายปริญญา เทวานฤมิตรกุล ที่เคยถูกระบุว่า มีจุดยืนที่สนับสนุนเชื้อเพลิงสะอาด และไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ จ.กระบี่ ซึ่งเป็นเมืองที่มีภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว

            อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการSEA ชุดใหม่ ก็ปรากฎรายชื่อของบุคคลที่เคยแสดงความคิดเห็นในการสนับสนุนโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ภาคใต้ อาทิ นายโสภณ พรโชคชัย นายอุริช อัชชโคสิต นายฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์ นายมนูญ ศิริวรรณ ทำให้ แกนนำกลุ่มคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ ออกมาโพสต์ข้อความลงเฟซบุกส่วนตัวแสดงความไม่เห็นด้วย และไม่เชื่อมั่น ต่อรายชื่อคณะกรรมการ SEA ที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่ ดังกล่าว

            สำหรับคณะกรรมการศึกษา SEA ที่ตั้งขึ้นใหม่นั้น จะยังมีอำนาจหน้าที่ ในการกำหนดเกณฑ์คัดเลือกผู้ดำเนินการศึกษา SEA สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ ให้ข้อเสนอแนะหรือความเห็นปัจจัย( Parameter )สำหรับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และความเหมาะสมพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ ทบทวนและให้ข้อคิดเห็นในผลการศึกษาSEA สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ และให้การศึกษา SEA ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 9 เดือน นับตั้งแต่วันลงนามใน

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,784 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved