รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส AREA
  AREA แถลง ฉบับที่ 207/2561: วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เมื่อวันเช้าอังคารที่ 10 เมษายน 2561 ดร.โสภณ รดน้ำสงกรานต์สำหรับเพื่อนร่วมงาน AREA ทั้งนี้เรียงตามลำดับอาวุโส ไม่ได้ตามลำดับตำแหน่ง

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.ara.co.th) ได้จัดงานพิธีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในศูนย์ฯ โดยให้ "ผู้ใหญ่" ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปนั่งเป็นแถวให้เพื่อนร่วมงานที่อาวุโสน้อยกว่ามาขอพรจากผู้ใหญ่ อันเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามต่อไป โดยศูนย์ฯ จัดพิธีนี้ขึ้นทุกปีต่อเนื่องกันมาโดยตลอด

            สำหรับประธานในพิธี คือ อ.ชนินทร์ บัวทอง อดีตเพื่อนร่วมงานของศูนย์ฯ อายุ 85 ปี เพิ่งเกษียณอายุจากศูนย์ฯ ไป แต่ ดร.โสภณ ก็ขอเชิญมาร่วมพิธีดังกล่าวนี้ในฐานะผู้ที่เราเคารพ นอกจากนี้ยังมีแม่บ้านและเพื่อนร่วมงานระดับปฏิบัติงานอยู่อีกจำนวนหนึ่งที่นั่งให้เพื่อนร่วมงานอายุน้อยกว่า (แม้ตำแหน่งสูงกว่า) มานั่งอวยชัยให้พรแก่เพื่อนร่วมงานอายุน้อยกว่า แม้หน้าที่การงานและการศึกษาสูงกว่าก็ตาม


 

 

 

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 726 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved