ดร.โสภณ ช่วยตั้งศูนย์ข้อมูลฯ เมียนมา
  AREA แถลง ฉบับที่ 230/2561: วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน  2561 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะที่ตั้งศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทยเมื่อปี 2537 และเป็นหนึ่งในผู้ "ทำคลอด" ศูนย์ข้อมูลฯ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะที่ปรึกษากระทรวงการคลังในการศึกษศาเพื่อการตั้งศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับเชิญจากทางราชการเมียนมา และสมาคมอสังหาริมทรัพย์เมียนมาให้ไปปรึกษาหาลู่ทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ในประเทศเมียนมา

            ที่ผ่านมาศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ยังไได้สำรวจวิจัย จัดทำฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ในกรุงกาฏมาณฑุ กรุงจาการ์ตา กรุงพนมเปญ กรุงมะนิลา กรุงฮานอย และนครโฮจิมินห์ซิตี้ โดยสามารถสำรวจโครงการต่าง ๆ ที่ขายในท้องตลาดได้มากกว่าที่สำรวจโดยคณะนักวิจัยของศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นอีกด้วย  นับได้ว่าศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส สามารถส่งออกความรู้การสำรวจวิจัยอสังหาริมทรัพย์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคนี้

 


ที่มา: https://www.facebook.com/dr.sopon4/posts/1569798703132710

 


ที่มา: https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/1571319292980651/

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 608 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved