ประกาศแล้ว ชนะเลิศเรียงความชิงโล่สมเด็จพระเทพฯ
  AREA แถลง ฉบับที่ 262/2561: วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชยระดับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ชิงโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เรื่อง "ความสำคัญของวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน"

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะประธานกรรมการตัดสิน การจัดประกวดเรียงความชิงโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เรื่อง “การประเมินค่าทรัพย์สินมีความสำคัญอย่างไร (เช่น การซื้อขาย ลงทุน ร่วมทุน เก็บภาษี แบ่งแยกมรดก ฯลฯ)" ของมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ขอประกาศผลการจัดประกวด ดังนี้:

ประกาศผลประกวดเรียงความชิงโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เรื่อง “การประเมินค่าทรัพย์สินมีความสำคัญอย่างไร (เช่น การซื้อขาย ลงทุน ร่วมทุน เก็บภาษี แบ่งแยกมรดก ฯลฯ)" ดังนี้:

            ระดับมัธยมศึกษา

            รางวัลชนะเลิศ:

            • นายจิรศักดิ์ แก้วเจริญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หาดใหญ่วิทยาลัย

            รางวัลชมเชย:

            • น.ส.ชนากานต์ ลิ้มธงเจริญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

            • น.ส.ดลยา ถนอม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโยธินบูรณะ

            • นายธีรนัย เจริญวรลักษณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

            • นายบุญชนิต พวงพวา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพัทลุง

            • นาย ภัทรพงศ์ น้อยผาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

 

            ระดับอุดมศึกษา

            รางวัลชนะเลิศ:

            • นายวศิน ศักดิ์ประทีปกร นิสิตชั้นปีที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

            รางวัลชมเชย:

            • นายจตุรงค์ จันต๊ะนาเขต นิสิตชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา

            • น.ส. ช่อผกา บุญประกอบ นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

            • น.ส. ปติญญา อิศรางกูร ณ อยุธยา นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

            • น.ส.ศศินา แก้ววิมาน นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

            • น.ส. พรนภัส นาคสุววรณ นิสิตชั้นปีที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

            ระดับประชาชน

            รางวัลชนะเลิศ:

            • นายธนาคาร มีสุข

            รางวัลชมเชย:

            • นางสาวกรุณาพร ปานวรณ์

            • น.ส.จรีรัตน์ พัสดุธาร

            • นายฉมณ์คิด แผนสมบูรณ์

            • น.ส.พฤฒิชา นาคะผิว

            • นายสถานันท์ เนาวรัตน์

            ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: http://www.thaiappraisal.org/thai/essay/essays.php หรือโทรสอบถาม: 0.2295.3171


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,908 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved