ด่วน ชิงรางวัลนายหน้าอาเซียนดีเด่น
  AREA แถลง ฉบับที่ 295/2561: วันพุธที่ 06 มิถุนายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ขอเชิญบริษัทนายหน้าเสนอชื่อชิงรางวัลนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นแห่งอาเซียน พ.ศ. 2561 รับรางวัลใน 2018 ARENA งานมหกรรมอสังหาริมทรัพย์ของภูมิภาคอาเซียนโดยปีนี้จัด ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะผู้ประสานงาน ASEAN Real Estate Network Alliance (ARENA) ประจำประเทศไทย กำลังประกาศรับสมัครบริษัทนายหน้าไทยเพื่อคัดเลือกเป็นบริษัทนายหน้าดีเด่นอาเซียนในกรณีประเทศไทย

            สำหรับคุณสมบัติของบริษัทนายหน้าไทยดีเด่น คือ

            1. เป็นบริษัทไทย (มีทุนจดทะเบียน 51% ขึ้นไป)

            2. มีผลงานการขายทรัพย์ดีเด่น

            3. ได้รับรางวัลเกียรติยศต่าง ๆ ในช่วงที่ผ่านมา

            4. มีวิสัยทัศน์ดีเด่นในการพัฒนาวงการนายหน้าไทย (ไม่เฉพาะแต่ในแง่บริษัทของตนเอง)

            ในการตัดสินเบื้องต้น จะจัดให้มีการลงคะแนนเสียง (Vote) โดยผู้มีอาชีพเป็นนายหน้าโดยมีบัตรนายหน้า บัตรคุณวุฒิวิชาชีพนายหน้า หรือเป็นสมาชิกมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และจะมีคณะกรรมการตัดสินในขั้นตอนสุดท้าย คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย

            1. ดร.โสภณ พรโชคชัย         ประธานกรรมการตัดสิน

            2. นายพลชัย ชัยยศมานนท์  นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศไทย

            3. นางอรุณี เทียมหงส์         นายกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์

            อนึ่งสำหรับการมอบรางวัลในปี 2560 โดยที่เป็นการริเริ่มครั้งแรก จึงไม่ได้มีการเตรียมตัว ดร.โสภณ จึงนำเสนอชื่อ บจก.วินเนอร์เอสเตท เป็นผู้ได้รับรางวัล เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีการขยายตัวอย่างมั่นคงและรวดเร็ว เป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพนายหน้าและยังช่วยส่งเสริมการศึกษาแก่นายหน้าเป็นอย่างดีอีกด้วย  การมอบรางวัลในปี 2560 จัดขึ้น ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ผู้บริหารบริษัทนายหน้าใดสนใจสมัครรับรางวัลดังกล่าว โปรดเสนอชื่อตามที่รายละเอียดใน link นี้ http://www.thaiappraisal.org/arena/index.php

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 964 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved