เยือนนครโรมัน เอเฟซุส และเพอร์กามอน
  AREA แถลง ฉบับที่ 108/2562: วันอังคารที่ 05 มีนาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562  ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้เดินทางไปเยือนเมืองเอเฟซุส (Ephesus) มหานครโรมันโบราณ และ เมืองเพอร์กามอน (Pergamon/Bergama) ในประเทศตุรกี จึงได้ถ่ายทอดมาให้ทุกท่านได้ชม

ดังรายละเอียดต่อไปนี้:

เมืองเอเฟซุส (Ephesus) มหานครโรมันโบราณ ตุรกี 
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/1992029777576265?sfns=mo

 

 

เมืองเพอร์กามอน (Pergamon/Bergama) แห่งประเทศตุรกี
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/1992011074244802?sfns=mo

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 887 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved