8 มีนา วันสตรีสากล
  AREA แถลง ฉบับที่ 116/2562: วันศุกร์ที่ 08 มีนาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2562  ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ขอร่วมใช้โอกาสนี้ยกย่องสตรีดีงามผู้ร่วมสร้างสรรค์โลกทั้งหลาย

Karl Marx: Social progress can be measured by the social position of the female sex.

URL:  https://www.brainyquote.com/photos_tr/en/k/karlmarx/384275/karlmarx1-2x.jpg

 

Mao Zedong: Women hold up half the sky.

URL:  https://www.brainyquote.com/photos_tr/en/m/maozedong/380326/maozedong1-2x.jpg

 

Mahatma Gandhi: The day a woman can walk freely on the roads at night,
that day we can say that India has achieved independence.

URL:  https://www.azquotes.com/picture-quotes/quote-the-day-a-woman-can-walk-freely-on-the-roads-at-night-that-day-we-can-say-that-india-mahatma-gandhi-84-96-47.jpg


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,055 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved