ดร.โสภณไปประชุม ASEAN Real Estate Network Alliance
  AREA แถลง ฉบับที่ 144/2562: วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในวันนี้ (พฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562) ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ซึ่งมูลนิธิเป็นองค์กรสมาชิกของ ASEAN Real Estate Network Alliance (ARENA) ได้เดินทางไปนครย่างกุ้ง เพื่อประชุม ARENA ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมด้านประเมินค่าทรัพย์สิน-นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในอาเซียน

            ดร.โสภณ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ARENA ในครั้งแรกในปี 2560 ในกรุงเทพมหานคร

 

http://www.thaiappraisal.org/english/international/expo-arena_inter.php


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 462 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved