เยี่ยมโครงการ the Atrium Condominium นครย่างกุ้ง
  AREA แถลง ฉบับที่ 152/2562: วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้ไปเยี่ยมโครงการอาคารชุดพักอาศัยชื่อ โครงการ the Atrium Condominium ณ นครย่างกุ้ง  โครงการนี้น่าสนใจเป็นอย่างมาก โปรดดูคลิป:

 

เยี่ยมโครงการ the Atrium Condominium นครย่างกุ้ง https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/2072116243080614/

 

            ในเมียนมา ยังไม่อนุญาตให้ต่างชาติถือครองห้องชุด แต่กำลังแก้กฎหมายให้สามารถครอบครองได้ประมาณ 40% ของจำนวนทั้งหมดในแต่ละโครงการ  คาดว่าภายในปี 2562 นี้ กฎหมายนี้จะได้ประกาศใช้


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 254 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved