สัญญาณอันตราย: LTV & หุ้นกู้
  AREA แถลง ฉบับที่ 164/2562: วันจันทร์ที่ 01 เมษายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ถ้าเงินดาวน์ 10-20% ยังหาไม่ได้ แสดงว่าระบบที่อยู่อาศัยไทยเปราะบางมาก มีโอกาสที่จะแตกได้ ต้องระวัง

            จากการที่มีข่าวที่บริษัทพัฒนาที่ดินต่าง ๆ พยายามเร่งระบายสินค้าที่อยู่อาศัยในตลาดในแง่หนึ่ง ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีในการจัดการสินค้าคงเหลือให้หมดไปก่อนที่จะเปิดตัวโครงการใหม่ ๆ เพราะที่ผ่านมา บริษัทมหาชนขนาดใหญ่ ต่างเร่งเปิดตัวโครงการใหม่ ๆ เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงปี 2560-2561ทำให้มีปริมาณสินค้าคงเหลือ เหลืออยู่เป็น "ดินพอกหางหมู" เป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้เป็นจุดอ่อนของบริษัทพัฒนาที่ดินในขณะนี้ ดังนั้นการระบายสินค้าจึงเป็นเสมือนการ "กวาดบ้าน" ตนเอง

            อย่างไรก็ตามการที่ผู้ซื้อบ้านในขณะนี้ไม่สามารถหาเงินดาวน์ 10-20% มาวางเพื่อการซื้อที่อยู่อาศัยก็แสดงว่าผู้ซื้อบ้านขาดสภาพคล่องเป็นอย่างยิ่ง ต่างมุ่งหวังที่จะรับเงินกู้ 100% ซึ่งน่าจะส่งผลร้ายต่อระบบสถาบันการเงินในอนาคตทำให้สถาบันการเงินอาจประสบปัญหาหนี้เสียเช่นที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา การพยายามที่จะอำนวยสินเชื่อ 100% จึงไม่น่าจะส่งผลดีในระยะยาวต่อระบบที่อยู่อาศัย

            การที่บริษัทมหาชนหลายแห่งต้องออกหุ้นกู้ในอัตราดอกเบี้ย 4-6.5% ก็เท่ากับแทบไม่แตกต่างจากการกู้เงินจากสถาบันการเงิน ทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทมหาชนเหล่านี้ลดต่ำลง และทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระเงินหุ้นกู้ได้ในอนาคต

            การขาดสภาพคล่องทางการเงินของทั้งผู้ซื้อบ้าน ผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินบางส่วนและการขนาดวินัยในการอำนวยสินเชื่อของสถาบันการเงิน จึงอาจถือเป็น "ระเบิดเวลา" ของตลาดที่อยู่อาศัยในอนาคต

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 3,545 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved