อ.พัลลภนำคณะดูงานไม้ล้อมชะอม
  AREA แถลง ฉบับที่ 183/2562: วันอังคารที่ 09 เมษายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เมื่อวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 อ.พัลลภ กฤตยานวัช ประธานคณะทำงานประเมินค่าต้นไม้ของมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และคณะได้ไปดูงานไม้ขุดล้อมตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีคุณสายบัว พาศักดิ์ ปราชญ์ชาวบ้านผู้รอบรู้การขุดล้อมต้นไม้และคณะให้การต้อนรับ

            สำหรับท่านใดสนใจไปดูงานไม้ขุดล้อมในอังคารที่ 14 - วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 (2 วัน 1 คืน)

สถานที่ดูงานจังหวัด สระบุรี - ปราจีนบุรี สามารถดูรายละเอียดได้ที https://www.thaiappraisal.org/thai/seminars/seminar_mailom.php

 

วันอังคารที่ 14 - วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 (2 วัน 1 คืน)

สถานที่ดูงานจังหวัด สระบุรี - ปราจีนบุรี

 

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562

09:00   พบกันที่มูลนิธิฯ ออกเดินทางด้วยรถโค้ช 40 ที่นั่ง

            บรรยายเรื่อง หลักในการประเมินค่าต้นไม้ โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย

            บรรยายเรื่อง ไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดย ผศ.ดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์

            - การปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ ตามลักษณะทางภูมิศาสตร์

            - การกําหนดชนิด อายุ จัดกลุ่มประเภทต้นไม้เพื่อกําหนดราคากลางตามคุณค่าทางเศรษฐกิจ และการนําไปใช้ประโยชน์

            บรรยายเรื่อง ต้นไม้เพื่อการจํานอง โดย อ.พัลลภ กฤตยานวัช

10:30   พบปะผู้นํา อบต.ชะอม จังหวัดสระบุรี เพื่อฟังบรรยาย ความเป็นมาของธุรกิจไม้ล้อมใน ต.ชะอม มูลค่าและ กระบวนการของธุรกิจ

12:00   อาหารกลางวัน ณ สะพานมิตรภาพ

13:30   งานสวนไม้ล้อมโครงการที่ 1

15:00   งานสวนไม้ล้อมโครงการที่ 2

16:00   สวนทุเรียน "ท่านสามารถมีต้นผลไม้ไว้รับประทานผลได้ภายในวันเดียว"

17:00   ฟังบรรยายจากปราชญ์ชาวบ้าน ประสบการณ์การปลูกไม้ล้อมมากว่า 10 ปี ปัญหาอุปสรรค และโอกาสทางธุรกิจอื่นๆ การขายไม้ล้อม การรับจ้างล้อมไม้จากพื้นที่อื่นทั่วประเทศ

18:00   รับประทานอาหารค่ำ (บรรยายต่อ)

21:00   เดินทางไปที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562

07:00   รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม

10:00   พบผู้แทน อบต.ดงขี้เหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี ฟังบรรยายศึกษาพื้นที่ ต.ดงขี้เหล็ก

11:00   งานสวนป้าจำนงค์ ชมไม้ล้อม ไม้ดอก ไม้ประดับ จ.ปราจีนบุรี

12:30   รับประทานอาหารกลางวัน

14:00   เดินทางกลับ

16:00   กลับถึง กทม. โดยสวัสดิภาพ


 

 

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,106 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved