ดร.โสภณ ไปประชุม FIABCI ที่มอสโก
  AREA แถลง ฉบับที่ 282/2562: วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) เดินทางไปประชุม FIABCI โลก (https://fiabci.org/en/world-congress) ที่กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย  การประชุมครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมนับพันคนจาก 60 ประเทศทั่วโลก นับเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์

 

 

            FIABCI คือสมาคมอสังหาริมทรัพย์สากล หรือเรียกว่า International Real Estate Federation แต่ที่มีชื่อย่อว่า FIABCI ก็เพราะมาจากคำย่อในภาษาฝรั่งเศส มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงปารีส  FIABCI เป็นแหล่งเชื่อมนักอสังหาริมทรัพย์สากล ที่ต่างมีความสนใจในการแลกเปลี่ยนความรู้ ข่าวสาร และทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศ นักอสังหาริมทรัพย์ของ FIABCI ประกอบด้วยนักพัฒนาที่ดิน นายหน้า นักบริหารทรัพย์สิน ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน นักลงทุน ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ สถาปนิก วิศวกร นักผังเมือง นักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ในประเทศต่าง ๆ 65 ประเทศ ประกอบด้วยสมาคมนักวิชาชีพ 100 แห่ง สถาบันการศึกษา 65 แห่ง ถ้านับรวมสมาชิกของสมาคมอสังหาริมทรัพย์ในสังกัดทั้งหมด นับว่ามีจำนวนสมาชิกมากถึง 1.5 ล้านคนทั่วโลก จึงเป็นสมาคมอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

            สมาชิกของ FIABCI เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ทั้งในภาครัฐบาล ในฐานะผู้กำกับนโยบาย นครต่าง ๆ ตลอดจนนักพัฒนาที่ดินและที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ในด้านอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย ศูนย์การค้า อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักผ่อน อสังหาริมทรัพย์ชนบทและเกษตรกรรม การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันจึงเน้นไปด้านการศึกษา การเชื่อมต่อทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด ทุกวันนี้ FIABCI เป็นตัวแทนของภาคอสังหาริมทรัพย์ในระดับสากล โดยมีตัวแทนในองค์การสหประชาชาติ ตลอดจนการได้รับการยอมรับจากองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

            หลายคนคงไม่ทราบว่า FIABCI ก่อตั้งมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 คือปี 2491 จนบัดนี้มีอายุ 70 ปีแล้ว ยังแข็งแกร่ง เติบโตอยู่ทุกวัน ตำแหน่งประธาน FIABCI มีการเลือกตั้งใหม่ทุกปี ไม่มีเป็นซ้ำ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกชาติได้มีโอกาสเข้าร่วม การเปิดโอกาส ย่อมทำให้คนมามีส่วนร่วม ต่างจากสมาคมกีฬาบ้านเรา หรือสมาคมวิชาชีพหลายแห่งที่มีการผูกขาดตัดตอน การอยู่กันจนรากงอก ย่อมทำให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ ไม่เป็นผลดีต่อส่วนรวม รังแต่จะสร้างปัญหาและทำให้สมาชิกหดหายไปนั่นเอง

            คณะกรรมการ FIABCI ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ หลากหลาย นอกจากนี้ผู้ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปียังสามารถเป็น FIABCI Young Members นอกจากนี้ในแต่ละประเทศยังมี FIABCI ประจำประเทศต่าง ๆ เช่นอย่างที่ประเทศไทย ดร.โสภณ ก็ดำรงตำแหน่งเป็นประธาน FIABCI ในสมัยนี้ด้วยเนื่องจาก ดร.โสภณเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง และในอนาคต ก็จะมีการหมุนเวียนกันไปโดยไม่ผูกขาด ดร.โสภณหวังว่านายกสมาคมที่เป็นสมาชิกทั้งหลาย จะได้มีการหมุนเวียนกันเป็นนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์สากลหรือ FIABCI - Thai

            สิ่งที่นับว่าเป็นรางวัลทรงเกียรติของ FIABCI ก็คือ PRIX D'EXCELLENCE ซึ่งเป็นการจัดประกวดโครงการอสังหาริมทรัพย์สากล โดยในแต่ละปี จะมี FIABCI ในแต่ละประเทศจะรวบรวมโครงการส่งเข้าประกวด และมีคณะกรรมการตัดสินของ FIABCI จากหลายประเทศร่วมกันตัดสินโครงการดีเด่น โครงการที่ได้รับรางวัลนับว่าเป็นโครงการที่ได้รับการยอมรับจริงๆ แม้ในโลกนี้จะมีรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นมากมาย แต่รางวัลของ FIABCI นี้ นับเป็นรางวัลที่โดดเด่นที่สุดเลย

            ท่านใดสนใจเป็นสมาชิก FIABCI เพื่อเชื่อมโลก โปรดติดต่อ คุณนงลักษณ์ จตุเทน โทร.02.295.3905 ต่อ 109 หรือดูรายละเอียดในเว็บไซต์ www.fiabci-thai.org หรือ www.facebook.com/fiabc-thai


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 608 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved