พระพุทธเจ้าก็ทานเนื้อสัตว์ ไม่ใช่นักมังสวิรัติ
  AREA แถลง ฉบับที่ 504/2562: วันอังคารที่ 01 ตุลาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ผมก็ชอบทานเจ หรือมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ ช่วงทานเจก็ทานอยู่ แต่เห็นพวกนักมังสวิรัติบางรายเอารูปพระพุทธเจ้ามาขึ้นร่วมกับคนดังอื่นๆ บอกว่าพระองค์ก็ไม่ทานเนื้อ  อันนี้เป็นการบิดเบือนเพื่อให้คนอื่นหลงคล้อยตามความเชื่อของตนเอง นับเป็นกิเลส เป็นการกระทำที่ไม่ดี

 


 

ใครจะทานเจก็ทานไป แต่อย่าถึงขั้นบิดเบือนความจริงว่าพระพุทธเจ้าทานแต่เจ
 

            พวกมังสวิรัติ/ทานเจบางคนบอกว่าไม่เคยมีปรากฏในพระไตรปิฎกว่าพระพุทธเจ้าทานเจ ผมจึงขอยกข้อความในพระไตรปิฎกมาให้อ่านกันว่า “พระพุทธเจ้ามิได้ทรงห้ามภิกษุฉันเนื้อสัตว์เลย แม้พระองค์เองก็เสวยเนื้อสัตว์ที่มีผู้ปรุงถวาย แต่จะไม่เสวยและฉันเนื้อที่ไม่บริสุทธิ์โดยส่วน 3 คือที่ได้เห็น ได้ยิน และที่รังเกียจกับเนื้อต้องห้าม 10 อย่าง มีเนื้อมนุษย์เป็นต้น ตามที่ได้กล่าวแล้วในปัญหาข้อต้นๆ เพราะถ้าทรงห้ามแล้ว พระองค์ก็คงจะไม่ทรงอนุญาตให้ภิกษุฉันปลาและเนื้อตามที่พระเทวทัตทูลขอวัตถุ 5 ประการแล้ว” {1}

 


 

พวกทานเจชอบเอารูปน่าเกลียดน่ากลัวของการฆ่ามาขู่เรา

 

            อีกเรื่องหนึ่งในหมู่ผู้ทานเจบางกลุ่ม ชอบเอาเรื่องเอาภาพความโหดร้ายของการฆ่ามาทำให้คนเกลียดกลัวการฆ่า  บ้างก็ว่า “ทาสเนื้อสัตว์ ไม่ได้กินก็ทุกข์ กินก็สะสมทุกข์” {2} ข้อนี้ “ในอามคันธสูตร อรรถกถาก็ได้เล่าถึงดาบสพวกหนึ่งที่ถือว่า ปลาและเนื้อเป็นกลิ่นดิบ ไม่ควรบริโภค แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ปลาและเนื้อไม่ใช่กลิ่นดิบ แต่กิเลสทั้งปวงที่เป็นบาปเป็นอกุศลต่างหาก ชื่อว่าเป็นกลิ่นดิบ” {3}    การที่ฆราวาสต้องเตรียมอาหารเจมาถวายพระ เป็นการสร้างความยุ่งยากแก่ชาวบ้านอีกด้วย  พระองค์ทานอาหารเพื่อยังชีพ เพื่อมีกำลังเผยแผ่พระศาสนาแก่ชาวโลก ไม่ได้มานั่งแยกแยะว่านี่เนื้อสัตว์ นี่มิใช่เนื้อสัตว์

            น่าสนใจที่ว่า “คนที่ไม่กินเนื้อสัตว์ แต่ขณะเดียวกันมีการจำแนกหรือให้ความหมายแก่อาหารที่กิน และคนกินอาหารไม่เหมือนกัน เช่น เนื้อสัตว์ไม่ดี ผักหญ้าเท่านั้นดี คนกินเนื้อสัตว์เป็นคนเลว คนไม่มีเมตตากรุณา คนไม่กินเนื้อสัตว์อย่างฉันเท่านั้นคือคนดี  นักมังสวิรัติพวกนี้กินอาหารด้วยอุปาทาน คือยึดติดอยู่สิ่งที่กินและไม่กิน คนพวกนี้ไม่กินเนื้อสัตว์จริง แต่กิน "อุปาทาน" เข้าไปเต็มกระเพาะ  นักมังสวิรัติบางพวกเอาแป้งมาทำเป็นอาหารทุกชนิด เช่น ลูกชิ้น เนื้อ ปลา หมู แม้กระทั่งกระเพาะปลา ไส้หมู . . . นักมังสวิรัติพวกนี้ นอกจากจะพอกอุปาทานให้เหนียวแน่นจนยากจะแกะออกได้แล้ว ยังหลอกตัวเองและหลอกคนอื่นอยู่ตลอดเวลาอีกด้วย” {4}

            หลวงปู่มั่นสอนว่า “มนุษย์ไม่ได้สิ้นกิเลส (เพราะทานเจ) หรอก วัวควายเป็นต้นนั่นแหละมันจะสิ้นก่อน เพราะมันไม่ได้กินเนื้อ มันกินแต่ผักแต่หญ้าเต็มปากเต็มพุง มันกินแต่ผักแต่หญ้า ทำไมลูกมันถึงยังเต็มท้องไร่ทุ่งนา” {5}  ส่วนหลวงพ่อเทียนว่า “โยมเอ๋ย การจะบรรลุหรือไม่ไม่ขึ้นอยู่กับกินเนื้อสัตว์หรือไม่กินดอก คนลงจะไม่ถึงคราวบรรลุแล้วอย่าว่าแต่ไม่กินเนื้อสัตว์เลย ไม่กินข้าวมันก็ยังไม่บรรลุ ดูอย่างพระพุทธเจ้าสิ ก่อนตรัสรู้ อดข้าวแทบสิ้นพระชนม์ยังไม่บรรลุ ต้องหันมาเสวยข้าวให้มีเรี่ยวมีแรงจึงบรรลุ” {6}

 

อ้างอิง

{1} ที่มา: www.84000.org/tipitaka/book/nana.php?q=22 และมีอ้างอิง
1.1 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๗ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต อามคันธสูตร www.84000.org/tipitaka/book/v.php?B=25&A=7747&Z=7809

1.2 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๗ พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๗ จุลวรรค ภาค ๒ เรื่องวัตถุ ๕ ประการ พระเทวทัตทูลขอวัตถุ ๕ ประการ www.84000.org/tipitaka/book/v.php?B=7&A=3770&Z=3863

1.3 พระไตรปิฏกเล่มที่ ๕ พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๕ มหาวรรค ภาค ๒ พระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้อมนุษย์ เป็นต้น www.84000.org/tipitaka/book/v.php?B=5&A=1372&Z=1508

1.4 เรื่องสีหะเสนาบดี www.84000.org/tipitaka/book/v.php?B=5&A=1924&Z=2100

{2} ทาสเนื้อสัตว์ ไม่ได้กินก็ทุกข์ กินก็สะสมทุกข์ http://life.dinp.org/meat-slave

{3} อ้างแล้วตามข้อ {1}

{4} พระพุทธเจ้าเสวยเนื้อสัตว์หรือไม่ (คัดจาก พุทธศาสนา : ทัศนะและวิจารณ์ หน้า 118-121) http://oknation.nationtv.tv/blog/dekklongdan/2012/01/30/entry-2

{5} หลวงปู่มั่น "คนเราไม่ได้วิเศษขึ้นมาได้ เพราะกินผัก หรือกินเนื้อนะ" https://bit.ly/2mrmSxN

{6} อ้างแล้วตามข้อ {4}


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 3,542 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved