ดร.โสภณแนะทางออกตู่ไม่ต้องชดเชยเหมืองทอง
  AREA แถลง ฉบับที่ 561/2562: วันศุกร์ที่ 01 พฤศจิกายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ตามที่มีข่าวว่านายก(น่าจะรับผิดชอบจ่ายชดเชยกรณีไปปิดเหมืองทองคำ ดร.โสภณ มีทางออกให้โดยไม่ต้องจ่าย

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) เสนอให้รัฐบาลจัดทำประชามติของชาวบ้านในชุมชนโดยรอบซึ่งครอบคลุมประมาณ 3 ตำบลใน 3 จังหวัดรอยต่อ และเมื่อชาวบ้านเห็นชอบให้เปิดเหมืองใหม่ รัฐบาลก็ให้เปิดเหมืองขึ้นใหม่ โดยเจรจากับทางออสเตรเลียว่าที่บริษัทของตนเสียหายไปเนื่องจากการปิดเหมืองไปตั้งแต่ต้นปี 2560 ให้รอมชอมกันไป และให้เปิดเหมืองใหม่ไปจนครบอายุสัญญาและต่อได้อีกระยะหนึ่งที่เสียหายไป เป็นต้น การนี้จะทำให้บิ๊กตู่ "ไม่เสียรังวัด" เพราะอิงกับมติของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย

            คำถามที่อาจเกิดขึ้นก็คือประชาชนส่วนใหญ่จะเห็นด้วยกับการเปิดเหมืองทองคำหรือไม่ ข้อนี้ ดร.โสภณ เชื่อมั่นว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างแน่นอน เพราะ

            1. ที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 นายอำนวย พานทอง นายอำเภอทับคล้อ และนายกฤษณะ ก้อนแก้ว นายก อบต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ได้จัดให้มีการลงประชามติเห็นด้วยกับการที่จะอนุญาตให้ บ.อัคราไมนิ่ง ขยายกิจการสร้างบ่อทิ้งกากแร่ได้ โดยเห็นด้วยเป็นจำนวน 560 คะแนน และไม่เห็นด้วยเป็นจำนวน 269 คะแนน จึงเป็นอันสรุปว่ามติในครั้งนี้ บ.อัครา ไมนิ่ง ได้รับคะแนนเห็นชอบจากชาวบ้านอย่างท่วมท้น (http://bit.ly/1WvASQF)

            2. ในจดหมายถึงนายกรัฐมนตรี (30 พฤษภาคม 2559) จากผลการศึกษาของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมกับคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนพิจิตร วิทยาเขตทับคล้อ พบว่า ประชาชนถึงสี่ในห้า (78%) ต้องการให้เหมืองเปิดดำเนินการต่อไป แม้ไม่นับรวมผู้ที่ทำงานกับเหมืองหรือที่เกี่ยวข้อง ก็ยังมีผู้อยากให้เหมืองดำรงอยู่สูงถึง 75% อาจกล่าวได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ในแทบทุกหมู่บ้านต่างเห็นด้วยกับการให้มีเหมืองทองคำต่อไป (http://bit.ly/1slFPir)

            3. . ผลการสำรวจครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ถึง 89% ไม่เห็นด้วยกับการปิดเหมือง และอยากให้เหมืองเปิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โปรดดู จม.ถึงนายกฯ ประชาชน 89% ให้เปิดเหมืองทองอัครา (https://bit.ly/2YUxoLR)

            ดังนั้นจึงเชื่อมั่นว่าประชาชนในท้องถิ่นใกล้เคียงเหมืองทองคำที่ว่าได้รับผลกระทบและได้เรียนรู้มาตลอดจากประสบการณ์อยู่ใกล้เหมืองมานับสิบปี และประสบการณ์การไม่มีเหมืองมาเกือบ 1 ปี จะสามารถชี้ขาดได้ และถ้ารัฐบาลทำตามมติของประชาชน นายกฯ ก็ไม่ต้องใช้เงินส่วนตัวเสียค่าชดเชย 30,000 ล้านบาทที่ทางบริษัทเรียกร้อง ส่วนเรื่องสารพิษนั้น ไม่มีตามที่กล่าวอ้าง ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ต่างยืนยัน (https://bit.ly/2hI0KLy)

             เพื่อความผาสุกของประชาชนในพื้นที่ และเศรษฐกิจไทย นายกณพึงเปิดเหมืองทองอัคราขึ้นใหม่โดยด่วน


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,860 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved