6 ขั้นตอนการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
  AREA แถลง ฉบับที่ 291/2563: วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            การลงทุนอสังหาริมทรัพย์มีขั้นตอน 6 ขั้น อันที่จริงในแทบทุกกิจการก็ต้องมีขั้นตอนเหล่านี้ และผ่านการทำซ้ำๆ จนเชี่ยวชาญ เพื่อให้การพัฒนาโครงการต่อๆ ไปมีความยั่งยืน

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ให้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ เป็นจำนวนมาก ให้ความเห็นต่อ 6 ขั้นตอนในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ได้แก่:

            1. Fact Finding การหาข้อมูล โดยรวบรวมอย่างเป็นระบบ ข้อมูลที่ “ผ่าเหล่าผ่ากอ” (Outliers) อาจไม่สามารถนำมาใช้ได้
            2. Diagnosis การวินิจฉัยข้อมูล ทำความสะอาดข้อมูล เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูล  ถ้าไม่มีการวินิจฉัย การวิเคราะห์ก็เป็นแบบ “Garbage In, Garbage Out”
            3. Analysis การวิเคราะห์ข้อมูล ทำ SWOT Analysis วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาด การเงิน และการขายของโครงการ
            4. Treatment หรือ Development คือเริ่มต้นพัฒนาโครงการ
            5. Follow Up หรือติดตามผลเป็นระยะๆ ว่าการพัฒนานั้นๆ อยู่กับร่องกับรอย หรือมีอะไรต้องแก้ไขหรือไม่
            6. Evaluation หรือการประเมินผลโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนพัฒนาโครงการอันใหม่ต่อไปนั่นเอง

            มาลองดูคำอรรถาธิบายจาก ดร.โสภณ


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,013 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved