นำเสนอราคากลางไม้ขุดล้อม ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
  AREA แถลง ฉบับที่ 617/2563: วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เช้าวันนี้มีการนำเสนอร่างราคากลางไม้ขุดล้อม ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ซึ่งเป็นแหล่งไม้ขุดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ อบต.ชะอม

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในนามของประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย (www.taeaf.org) ได้ไปนำเสนอผลการสำรวจตลาดไม้ขุดล้อมและนำเสนอร่างราคากลางไม้ขุดล้อมของ ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ซึ่งเป็นแหล่งไม้ขุดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ ที่ทำการขององค์การบริหารส่วนตำบลชะอม ในช่วงเวลา 10:00 – 11:30 น.

            มูลนิธิได้สำรวจและจัดทำราคากลางมาครั้งหนึ่งแล้ว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนที่ผลิตไม้ขุดล้อมแห่งนี้ได้นำมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน  การสำรวจครั้งแรกดำเนินการในวันที่ 1 และวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 และนำเสนอผลต่อผู้ประกอบวิสาหกิจไม้ขุดล้อมในวันที่ 12 มิถุนายน  การสำรวจนี้ครอบคลุมผู้ประกอบการ 71 ราย หรือราว 19% ของผู้ประกอบการทั้งหมด 372 ราย  แต่การสำรวจครั้งล่าสุด ณ เดือนกันยายน 2563 นี้ ครอบคลุมผู้ประกอบการถึงเกือบ 150 ราย

            ท่านผู้สนใจสามารถ download รายงานฉบับเต็มของปี 2562 ได้ตามท้ายนี้ >> https://bit.ly/2tdPE8B ส่วนของปี 2563 หลังจากที่ได้นำเสนอในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 นี้ จะได้ปรับปรุงร่างและนำเสนอเผยแพร่ต่อไป

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 394 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved