ดร.โสภณเรียกร้องให้เจ้าของที่ดินยอมเสียภาษีเถอะ
  AREA แถลง ฉบับที่ 150/2564: วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้ผ่านไปพบที่ดินแปลงหนึ่งที่ปลูกต้นกล้วยไว้เพื่อจะได้ลดภาระการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยถือเป็นที่ดินเกษตรกรรมแทนที่ดินว่างเปล่า ดร.โสภณเห็นว่าเจ้าของที่ดินควรเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยไม่กลัวเป็นภาระเพราะแต่ละปีราคาที่ดินก็ขึ้นสูงกว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนับสิบๆ เท่าอยู่แล้ว  ยิ่งเสียภาษียิ่งมีเงินมาพัฒนาท้องถิ่นทำให้ท้องถิ่นเจริญขึ้นและยิ่งทำให้ราคาที่ดินเพิ่มอัตราที่สูงขึ้นเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของที่ดินเสียอีก

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 539 คน
2021 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved