ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจของกรมที่ดิน
  AREA แถลง ฉบับที่ 728/2564: วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

            กรมที่ดินได้เผยแพร่แบบหนังสือมอบอำนาจหลายรายการมาให้ประชาชนได้ใช้  AREA แถลงฉบับนี้จึงขอนำเสนอมาเผยแพร่ โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3jky3lY

            หนังสือมอบอำนาจในที่นี้ใช้ในกรณีที่หลากหลาย (ตามลำดับอักษร) ดังนี้:

 • ขอแก้คำนำหน้านามและสกุลตามสามี
 • ขอแก้ชื่อ - สกุล
 • ขอถือกรรมสิทธิ์รวม
 • ขอใบแทน
 • ขอหนังสือรับรองราคาประเมิน
 • ขาย
 • ขายเฉพาะส่วน
 • ขายฝาก
 • ขายฝากเฉพาะส่วน
 • ขึ้นเงินจากจำนอง
 • จำนอง
 • เช่า
 • ซื้อ
 • ได้มาโดยการครอบครอง
 • ตรวจหลักฐานการถือกรรมสิทธิ์
 • ไถ่จากขายฝาก
 • ไถ่ถอนจากจำนอง
 • บรรยายส่วน
 • บุริมสิทธิ
 • แบ่งกรรมสิทธิ์รวม
 • แบ่งขาย
 • แบ่งเช่าเฉพาะส่วน
 • แบ่งทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส
 • แบ่งแยกในนามเดิม
 • แบ่งหักเป็นที่สาธารณประโยชน์
 • แบ่งให้
 • แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ น.ส.๓, น.ส.๓ ก. (ท.อ.๔)
 • แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจโฉนด (ท.ด.๒๑)
 • แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจอาคารชุด (อ.ช.๒๑)
 • ผู้จัดการมรดก
 • ผู้จัดการมรดกเฉพาะส่วน
 • ผู้ปกครองทรัพย์
 • ภารติดพันในอสังหาริมทรัพย์
 • ภาระจำยอม
 • ภาระจำยอมบางส่วน
 • รวมโฉนดที่ดิน
 • รังวัดสอบเขตที่ดิน
 • รับจำนอง
 • รับซื้อฝาก
 • รับซื้อฝากเฉพาะส่วน
 • รับให้
 • รับโอนในฐานะตัวการ
 • รับโอนมรดกที่ดิน
 • ลงชื่อคู่สมรส
 • แลกเปลี่ยน
 • สิทธิเก็บกิน
 • สิทธิเก็บกินเฉพาะส่วน
 • สิทธิเหนือพื้นดิน
 • ห้ามโอน
 • ให้
 • ให้เช่า
 • ให้ถือกรรมสิทธิ์รวม
 • ให้แบ่งเช่าเฉพาะส่วน
 • อายัดที่ดิน
 • โอนชำระค่าหุ้น
 • โอนชำระหนี้
 • โอนตามคำสั่งศาล
 • โอนเป็นที่สาธารณประโยชน์
 • โอนเปลี่ยนนามผู้จัดการมรดก
 • โอนให้ตัวการ

ที่มา :  https://bit.ly/3vutJpj

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 905 คน
2021 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved