ราคาประเมินค่าก่อสร้างเพิ่ม +2.41% ณ ไตรมาส 1/2565
  AREA แถลง ฉบับที่ 363/2565: วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

           มูลนิธิ ประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างอาคารมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นการดำริของ ดร.โสภณ พรโชคชัย ตั้งแต่สมัยที่เป็นกรรมการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย โดยดำเนินการครั้งแรกในปี 2543 และ ดร.โสภณ ก็เป็นผู้รับผิดชอบงานนี้มาโดยตลอด แต่ในช่วงปี 2556 สมาคมฯ ไม่ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างเพิ่มเติม ดร.โสภณ จึงรับดำเนินการในนามของมูลนิธิฯ อย่างไรก็ตามในขณะนี้ สมาคมฯ ได้กลับมาดำเนินการเพิ่มเติมอีก แต่คงมีการปรับปรุงราคาเป็นรายปี หรือเป็นรายสะดวก มูลนิธิฯ จึงยังดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินค่าทรัพย์สิน และสำหรับประชาชน และนักลงทุนทั่วไปได้ใช้ต่อไป

          

            ในการดำเนินการของมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลจากทางราชการและภาคสนามมาดำเนินการจัดทำราคาค่าก่อสร้าง และต่อไปนี้เป็นรายงานการเปลี่ยนแปลงราคาค่าก่อสร้างล่าสุด (มีนาคม 2565)

 

            ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้                         6.76%

            ซิเมนต์                                       11.58%

            ผลิตภัณฑ์คอนกรีต                       15.30%

            เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก               26.01%

            กระเบื้อง                                      6.44%

            วัสดุฉาบผิว                                   3.23%

            สุขภัณฑ์                                       1.84%

            อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา               12.02%

            วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ                        16.82%

            รวม                                        100.00%

 

           สำหรับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดตั้งแต่เดือนกันยายน 2564-ธันวาคม 2564 (ไตรมาสที่ 4 ปี 64-ไตรมาสที่ 1 ปี 65) สรุปว่ามีการเพิ่มขึ้นวัสดุต่างๆ เฉลี่ย +1.37% โดยปัจจัยสำคัญก็คือ วัสดุที่ราคาปรับเพิ่มขึ้น ได้แก่ ไม้เพิ่มขึ้น +4.40% ซีเมนต์ เพิ่มขึ้น +2.1% ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพิ่มขึ้น +1.9% เหล็ก เพิ่มขึ้น +7.9% กระเบื้อง เพิ่มขึ้น +2.7% วัสดุฉาบผิว เพิ่มขึ้น +1.0% อุปกรณ์ไฟฟ้า เพิ่มขึ้น +2.10% วัสดุก่อสร้างอื่นๆ เพิ่มขึ้น +2.7% วัสดุที่มีราคาคงที่ ไม่มี วัสดุก่อสร้างที่ปรับราคาลดลง สุขภัณฑ์ ลดลง -0.1% โดยมีรายละเอียดเป็นดังนี้:

 

            ดัชนีรวม                                     +4.60%

            ไม้                                             +4.40%

            ซีเมนต์                                       +2.10%

            ผลิตภัณฑ์คอนกรีต                       +1.90%

            เหล็ก                                         +7.90%

            กระเบื้อง                                    +2.70%

            วัสดุฉาบผิว                                 + 1.00%

            สุขภัณฑ์                                     - 0.10%

            อุปกรณ์ไฟฟ้า                              + 2.10%

            วัสดุก่อสร้างอื่นๆ                         + 2.70% 

 

           ค่าวัสดุข้างต้นเป็นส่วนหนึ่ง แต่ราคาค่าก่อสร้างยังประกอบด้วยค่าแรง และภาษีและค่าดำเนินการต่าง ๆ ดังนั้นค่าก่อสร้างที่แท้จริง เพิ่มขึ้น +4.02% ในไตรมาสที่ 1/2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้:

 

            1. ค่าวัสดุ                                        60%            +4.02%             62.41%

            2. ค่าแรง                                         20%              0.00%             20.00%

            3. กำไร ภาษีและค่าดำเนินการ            20%            +0.00%             20.00%

                                                           100.00%                                  102.41%

            สรุป                                                                                           +2.41%

 

           โดยสรุปแล้วการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของทางราชการของเดือนมีนาคม 2565 มีผลออกมาดังนี้:

 

สรุปการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ของเดือน มีนาคม 65          

            1. พิจารณาโดยเทียบเคียงกับเดือน ธันวาคม 64 (ธันวาคม 64-มีนาคม 65)

            2. จากการเทียบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน ธันวาคม 64-มีนาคม 65 ปรากฏราคาวัสดุก่อสร้างเมื่อวิเคราะห์แล้ว ปรับเพิ่มขึ้น +4.02% โดยราคาวัสดุที่ปรับราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ไม้ ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เหล็ก กระเบื้อง วัสดุฉาบผิว อุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้างอื่นๆ ส่วนกลุ่มวัสดุที่ราคาปรับลดลง ได้แก่ สุขภัณฑ์ ส่วนกลุ่มที่ราคาคงที่ ไม่มี เมื่อพิจารณารวมราคาวัสดุทุกกลุ่ม ภาพรวมราคาค่าวัสดุปรับเพิ่มขึ้น +4.02%

            3. ค่าแรงงาน พิจารณาเท่าเดิม ไม่มีการปรับเพิ่ม

            4. กำไรภาษี ค่าดำเนินการ พิจารณาเท่าเดิม ไม่มีการปรับเพิ่ม

            5. เมื่อวิเคราะห์ทั้งค่าวัสดุ และค่าแรงงาน กำไรภาษี ค่าดำเนินการ ทำให้ภาพรวมราคาค่าก่อสร้างอาคารปรับเพิ่มขึ้น +2.41% ทั้งนี้เมื่อทำการนำมาปรับราคาค่าก่อสร้างอาคารแล้ว โดยรวมราคาค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น

 

            รายละเอียดของราคาค่าก่อสร้างอาคารเป็นดังนี้: http://www.thaiappraisal.org/thai/value/value.php


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 857 คน
2022 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved