English ภาษาไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับเรา การรับรอง องค์กรวิชาชีพ รางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม AREA คำต้อนรับ
   ประเมินค่าทรัพย์สิน
   ประเมินค่าทรัพย์สิน              
   ประมาณราคาเบื้องต้น           
   แจงนับการสัญจร-จราจร        
   การตรวจสอบสภาพอาคาร      
   ที่ปรึกษาในการซื้อ-ขายทรัพย์สิน
  ตรวจรับมอบบ้าน&ทรัพย์สินทั่วไป
   วิจัยอสังหาริมทรัพย์
   สำรวจ-วิจัยอสังหาริมทรัพย์    
   การตรวจสอบด้านคุณภาพ     
   รายงาน Real Estate Index   
   วิเคราะห์ราคาที่ดิน                
   สัมมนา
   ศึกษาดูงานด้านอสังหาริมทรัพย์
   บรรยายสรุปภาวะตลาดอสังหาฯ
   ตาราง อบรม - สัมมนา          
   ผลงานอบรมสัมมนาที่ผ่านมา  
   ระบบแผนที่ดิจิตอล
   Gis Digital Map                 
   Map Land Price in CBD         
   แผนที่กรุงเทพฯ                 
   การให้บริการจัดทำแผนที่     
   หนังสือใหม่                       
ร่วมงานกับเรา
ติดต่อเรา
OTHER LINK
2019 Copyright © by area.co.th
All Rights Reserved
System Diagram

ENGLISH

    ภ า ษ า ไ ท ย

GEOSEARCH | วัตถุประสงค์ การใช้งาน | องค์ประกอบของโปรแกรมสำเร็จรูป | ราคา
ประโยชน์ด้านการอ้างอิงมูลค่าหลักทรัพย์ | ประโยชน์ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์ |
ประโยชน์ด้านการตลาด | ประโยชน์ด้านการวิจัย | ประโยชน์ด้านการบริหาร

รายละเอียดโปรแกรม GeoSearch

GeoSearch

เป็นโปรแกรมสารสนเทศทางอสังหาริมทรัพย์ PIS สำเร็จรูป ที่รวบรวมข้อมูลสำคัญ เพื่อการใช้งานของกลุ่มสถาบันการเงิน ประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ เช่น แผนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 11 จังหวัด (แผนที่ขนาด 1 : 20,000) โครงการบ้านจัดสรรที่กำลังซื้อขายอยู่ในปัจจุบัน ราคาประเมินที่ดินกว่า 200 แห่ง และ แนวโน้มราคาในช่วง 9 ปีที่ผ่านมา, โครงการถนนตัดใหม่, สีผังเมือง, แนวเวนคืน และความหนาแน่นของประชากร ฯลฯ หน่วยงานแต่ละหน่วยงานสามารถสร้างชั้นข้อมูลของตนเอง ซึ่งเชื่อมโยงมาจากจุดบนแผนที่อย่างไม่จำกัด และยังสามารถเชื่อมแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแผนผัง, รูปโครงการ, แผนภูมิ เข้ามาเก็บไว้ในที่เดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อการประเมินราคาหลักประกันเบื้องต้นได้ โดยเปรียบเทียบหลักประกันของลูกค้ากับหลักประกันในบริเวณใกล้เคียงที่เคยประเมินเอาไว้ ทั้งยังสามารถเปรียบเทียบราคากับโครงการจัดสรรในบริเวณเดียวกันจากฐานข้อมูลของบริษัทฯ ได้อีกด้วย ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้จะได้รับการปรับปรุงทุกปีโดย AREA

วัตถุประสงค์
การใช้งาน

เพื่อการจัดเก็บ เรียกใช้ ค้นหา และแสดงข้อมูลภายในขององค์กร โดยประมวลผลกับข้อมูลพื้นฐานภายนอกที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อมูลค่าทรัพย์สิน


System Diagram

องค์ประกอบของโปรแกรมสำเร็จรูป ในราคามาตรฐาน 290,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ประกอบด้วย
 • Software GIS

 • Application

 • Base Map 1:20,000 กรุงเทพฯและปริมณฑล 11 จังหวัด

 • Basic Information


 • - ข้อมูลโครงการบ้านจัดสรร
  - ข้อมูลราคาที่ดิน
  - ข้อมูลถนนตัดใหม่
  - ข้อมูลแนวเวนคืน
  - ข้อมูลสีผังเมือง
  - ข้อมูลความหนาแน่นประชากร
 • User Data Entry

ทั้ง 5 องค์ประกอบ จะช่วยให้ Software, Data, Base Map ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ภายใต้ Application ที่ได้สร้างไว้สำเร็จรูปสำหรับกลุ่มสถาบันการเงินโดยเฉพาะ

ราคา
GeoSearch License ต่อหน่วย รวม
Model CS20k: Client/Server Version 1 290,000 290,000
2-4 269,000 1,097,000
5-9 222,900 2,211,500
10-19 162,000 3,831,500
Model Intranet20k: Intranet Web Application (Unlimited License) 1 N/A 11,409,000
เงื่อนไขการเสนอราคา
1. กำหนดราคาภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้เสนอราคา
2. ราคาที่เสนอนี้ รวมราคาค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาโปรแกรม " GeoSearch " เรียบร้อยแล้ว
3. ค่าบำรุงรักษาโปรแกรม สำหรับปีถัดไปคิดราคา 10% ของราคาที่ได้มีการจัดซื้อ
    (ไม่รวมการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ และข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ใหม่)
4. ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
   

ประโยชน์ด้านการอ้างอิงมูลค่าหลักทรัพย์

 • ช่วยจัดเก็บข้อมูล เพื่อไปเชื่อมโยงกับตำแหน่งบนแผนที่ได้อย่างเป็นระบบ ไม่ต้องกังวลว่าท่านจะมีข้อมูลมากมายกระจายอยู่ในแผนกต่าง ๆ เท่าใด หรือว่าแฟ้มข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบใด ข้อมูลเหล่านี้สามารถเก็บและค้นหาจากแผนที่ได้ โดยระบุที่ตั้งนั้น ๆ ได้ทันที

 • การค้นหาข้อมูลทำได้ง่ายและแสดงตำแหน่งอย่างชัดเจนบนแผนที่ ซึ่งจะทำให้ท่านหรือผู้บริหารขององค์กร มองเห็นความแตกต่างหรือเข้าใจมูลค่าของหลักทรัพย์ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น

หลักทรัพย์ 2 แห่งหรือมากกว่า 2 แห่ง ที่อยู่คนละตำบล/อำเภอ อาจทำให้ผู้อ่านคิดว่าหลักประกันอยู่ไกลกัน แต่เมื่อมองจากแผนที่กลับพบว่าอยู่ใกล้กัน หรือห่างกันแต่ข้ามถนนเท่านั้น ราคาหลักทรัพย์ทั้ง 2 แห่ง จึงควรมีค่าใกล้เคียงกัน

หรือ

ในกรณีที่หลักทรัพย์ 2 แห่ง หรือมากกว่า 2 แห่งขึ้นไป ที่อยู่ในอำเภอ/ตำบลเดียวกัน แต่มีราคาประเมินแตกต่างกันมาก ทั้งนี้เนื่องจากสีผังเมืองนั่นเองที่เป็นตัวทำให้ราคาแตกต่างกัน

 • ท่านสามารถทราบมูลค่าหลักทรัพย์ในเบื้องต้นจากการดูตำแหน่งบนแผนที่ ประกอบกับมูลค่าของหลักทรัพย์ในบริเวณใกล้เคียง ที่ธนาคารเคยประเมินไว้ ผนวกกับราคาโครงการบ้านจัดสรรที่ยังมีการซื้อขายกันในปัจจุบัน ที่ทางบริษัท Agency for Real Estate Affairs(AREA) สำรวจไว้ให้ จะทำให้ท่านทราบศักยภาพและมูลค่าคร่าว ๆ ในเบื้องต้นได้

 • การค้นหาข้อมูลที่มีการผูกเงื่อนไข ก็ทำได้ง่าย โดยป้อนเงื่อนไขในการค้นหา ท่านก็จะได้ข้อมูลที่ต้องการ เช่น เมื่อต้องการเรียกหลักประกันที่มีมูลค่าประเมินมากกว่า 25 ล้านบาท และ ประเมินครั้งล่าสุดเมื่อกลางปี 2542 เพื่อมาทำการประเมินใหม่ โปรแกรมก็จะประมวลผลแล้วแสดงผลลัพธ์บนจอทันทีประโยชน์ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์

 • เพิ่มศักยภาพทางการตลาด โดยท่านสามารถตรวจสอบราคาหลักทรัพย์คร่าว ๆ ก่อนการคำนวณมูลค่าหลักทรัพย์จริง โดยสามารถเปิดดูข้อมูลที่เคยให้ราคาไว้ทุกหลักทรัพย์ในบริเวณนั้น การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างฝ่าย ทำให้ฝ่ายวิเคราะห์ สามารถพิจารณาราคาหลักทรัพย์กับลูกค้าได้ทันทีในเบื้องต้น เป็นการลดเวลาพิจารณาหลักทรัพย์ แก้ปัญหาการคาดเดา มูลค่าทรัพย์สิน วิธีนี้ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่จำเป็น นอกจากนั้น การมองเห็นภาพรวมของหลักทรัพย์ ทั้งหมดขององค์กรจะช่วยในการตัดสินใจปล่อยสินเชื่อ ซื้อ-ขายหลักทรัพย์ หรือบริหารทรัพย์สิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประโยชน์ด้านการตลาด

 • ข้อมูลโครงการบ้านจัดสรรเป็นจำนวนกว่า 2,000 แห่ง ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล ที่ได้จากการสำรวจภาคสนามของ AREA ราคา ผู้ประกอบการ %การก่อสร้าง แบบบ้าน ราคาเปิดตัว ที่อยู่ ฯลฯ เป็นข้อมูลซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อ ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายการตลาดสามารถวางแผนการตลาด, ดำเนินการขายได้ทันที โดยพิจารณาจากข้อมูล เช่น โครงการที่มี %การก่อสร้างแล้วเสร็จ 80% ก็จะสามารถเข้าไปทำการปล่อยสินเชื่อ post finance ได้ หรือบริษัทวัสดุก่อสร้างก็สามารถเข้าไปขายอุปกรณ์การตกแต่งได้ ฯลฯ ข้อมูลทั้งหมด (ตามหน้า 3) จะได้รับการปรับปรุงใหม่พร้อมใช้งานในราคาที่ไม่แพงทุกปี

ประโยชน์ด้านการวิจัย

 • ฝ่ายวิจัยสามารถนำข้อมูลที่จัดหาโดย AREA ไปวิเคราะห์ต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะในส่วนของที่อยู่อาศัย ความหนาแน่นชุมชน และศักยภาพพื้นที่ เพื่อการวิเคราะห์ทำเลบริหารทรัพย์สินต่อไป

ประโยชน์ด้านการบริหาร

  ผู้บริหารสามารถมองเห็นภาพรวม ของหลักทรัพย์ทั้งหมด เนื่องจากผู้บริหารสามารถเข้าไปประมวลข้อมูลจากทุกฝ่ายได้โดย

 • ผู้บริหารสามารถมองเห็นภาพ การกระจายความเสี่ยงของหลักทรัพย์ทั้งหมดขององค์กร (หลังจากการจัดชั้นความเสี่ยงของหลักทรัพย์แล้ว) และสามารถเทียบเคียงศักยภาพของ หลักทรัพย์ในแต่ละทำเลได้ด้วยข้อมูลภายในทั้งหมด กับข้อมูลปัจจัยภายนอกของ AREA ซึ่งทำให้สามารถบริหารหลักทรัพย์ได้ดียิ่งขึ้น

 • ผู้บริหารสามารถค้นหาข้อมูลของลูกค้า หรือสถานที่ได้อย่างง่ายดาย เพราะข้อมูลทุกอย่างถูกเก็บในที่เดียวกัน ในขณะที่เมื่อก่อน ข้อมูลต่าง ๆ กระจัดกระจายอยู่ตามแผนกต่าง ๆ

ประโยชน์ของ GeoSearch ต่อองค์กรของท่าน

System Diagram

ENGLISH

Contact: market@area.co.th

GEOSEARCH | วัตถุประสงค์ การใช้งาน | องค์ประกอบของโปรแกรมสำเร็จรูป | ราคา
ประโยชน์ด้านการอ้างอิงมูลค่าหลักทรัพย์ | ประโยชน์ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์ | ประโยชน์ด้านการตลาด | ประโยชน์ด้านการวิจัย | ประโยชน์ด้านการบริหาร
บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด 10 ถ.นนทรี กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 66-2295-3905 โทรสาร 66-2295-1154