กิจกรรมของบริษัท
เอกสารประกอบการอภิปราย

งานสัมมนา “โครงข่ายคมนาคมกับการวิเคราะห์ทำเลทอง”
คุณเยี่ยมชาย ฉัตรแก้ว
รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและวางแผน)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกด

กรุณาคลิ๊กที่นี่เพื่อดูเอกสาร

คุณวิชาญ เอกรินทรากุล
 ผู้อำนวยการกองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
กรุณาคลิ๊กที่นี่เพื่อดูเอกสาร

คุณธีรัชย์ อัตนวานิช
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการระดมทุนภาครัฐ
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

กรุณาคลิ๊กที่นี่เพื่อดูเอกสาร

อ.วสันต์ คงจันทร์
กรรมการผู้จัดการ
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

กรุณาคลิ๊กที่นี่เพื่อดูเอกสาร