กลับหน้าแรก
สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
นอกเหนือจากการประเมินค่าทรัพย์สินให้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว
AREA ยังสามารถประเมินค่าทรัพย์สินให้กับกองทุนรวมได้ด้วย