กลับหน้าแรก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
AREA สามารถประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ ให้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์