กลับหน้าแรก
ธนาคารแห่งประเทศไทย
AREA เป็นบริษัทที่ทำหน้าที่ประเมินค่าทรัพย์สินให้กับสถาบันการเงินต่าง ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประเมินอัตราส่วนความเสี่ยงต่อทุน ให้สอดคล้องตามมาตรฐานของ Bank of International Settlements (BIS)