กลับหน้าแรก
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร
สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือรับรองให้ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร