อ่าน 1,135 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 15/2553: 15 มีนาคม 2553
รายงานสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ กุมภาพันธ์ 2553

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

         ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ มีโครงการเกิดใหม่รวมทั้งสิ้นจำนวน 23 โครงการ และมีจำนวนลดลงจากเดือนที่ผ่านมาจำนวน 1 โครงการ ลักษณะการพัฒนาเป็นการพัฒนาในกลุ่มที่อยู่อาศัยทั้งหมด อสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดนี้มีจำนวนหน่วยขายรวมทั้งสิ้น 4,757 หน่วย และมีมูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 10,748 ล้านบาท
         จำนวนอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นใหม่ในเดือนนี้มีทั้งหมดจำนวน 4,757 หน่วย ประเภทที่มีการพัฒนามากที่สุด คือ อาคารชุด มีจำนวนมากถึง 2,799 หน่วย (58.8%) รองลงมาคือ ทาวน์เฮ้าส์มีจำนวน 1,093 หน่วย (23.0%) ส่วนอันดับ 3 คือ บ้านเดี่ยวมีจำนวน 590 หน่วย (12.4%) ของจำนวนหน่วยขายที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด
         ลักษณะการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเดือนนี้ที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดกลับมาเป็นประเภทที่มีการพัฒนามากเป็นอันดับ 1 อีกครั้ง โดยเฉพาะที่ระดับราคา 0.500-1.000 ล้านบาท (คอนโด BOI) มีจำนวนมากถึง 1,932 หน่วย หรือประมาณ 41% ของอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดขายทั้งหมดในเดือนนี้ ซึ่งที่ตั้งของโครงการที่เปิดขายส่วนใหญ่จะตั้งอยู่บริเวณพื้นที่เขตชั้นกลางและเขตเขตติดต่อเมือง ซึ่งจะเน้นบริเวณแหล่งชุมชนหรือใกล้แหล่งงานและมีการคมนาคมที่สะดวกเป็นสำคัญ ส่วนที่อยู่อาศัยประเภทอื่นๆ ก็ยังมีการพัฒนาในสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อย
         พิจารณาจากมูลค่ารวมโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 นี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 10,748 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าเดือนที่ผ่านมาจำนวน 1,939 ล้านบาท (เดือนมกราคม 2553 มีมูลค่า 12,687 ล้านบาท) หรือลดลงประมาณ 15% ซึ่งในเดือนนี้มีลักษณะการพัฒนาที่อยู่อาศัย 2 กลุ่มระดับราคาที่สำคัญ คือ กลุ่มที่อยู่อาศัยระดับราคาค่อนต่ำจนถึงปานกลาง โดยเฉพาะที่ระดับราคาต่ำกว่า 2 ล้านบาท มีจำนวนมากถึง 2,872 หน่วย (60.4%) ของจำนวนที่เปิดขายทั้งหมด และกลุ่มระดับราคาตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไปมีจำนวน 1,375 หน่วย (28.9%) ของหน่วยที่เปิดขายทั้งหมด
         หากพิจารณาระดับราคาขายจะพบว่าในเดือนนี้ มีการเปิดขายที่ระดับราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 1,932 หน่วย (40.6%) มีมูลค่าโครงการ 1,654 ล้านบาท (15.4%) ที่ระดับราคา 1-2 ล้านบาท จำนวน 940 หน่วย (19.7%) มีมูลค่าโครงการ 1,556 ล้านบาท (14.5%) ที่ระดับราคา 2-3 ล้านบาท จำนวน 510 หน่วย (10.7%) มีมูลค่าโครงการ 1,353 ล้านบาท (12.6%) ที่ระดับราคา 3-5 ล้านบาท จำนวน 705 หน่วย (14.8%) มีมูลค่าโครงการ 2,498 ล้านบาท (23.2%) ส่วนที่มีระดับราคาเกิน 5 ล้านบาทขึ้นไปจำนวน 670 หน่วย (14.1%) มีมูลค่าโครงการ 3,688 ล้านบาท (34.3%) ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดขายใหม่ทั้งหมดในเดือนนี้
         อย่างไรก็ตามหากพิจารณามูลค่าโครงการโดยรวมจะต่ำกว่าเดือนที่ผ่านมาประมาณ 15% แต่มีราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยสูงกว่า เนื่องจากการพัฒนาในเดือนนี้มีจำนวนหน่วยขายต่ำกว่าเดือนที่ผ่านมาจำนวน 1,847 หน่วย (เดือนมกราคม 2553 มีจำนวนหน่วยขาย 6,604 หน่วย) หรือลดลงประมาณ 28% และในเดือนนี้ราคาขายส่วนใหญ่ประมาณ 60% จะมีระดับราคาไม่เกิน 2.000 ล้านบาท แต่ยังมีจำนวนหน่วยที่เปิดขายที่ระดับราคาตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไปอีกประมาณ 29% จึงทำให้ราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยโดยรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อน ซึ่งราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยของเดือนนี้มีราคาขายเฉลี่ยที่ประมาณ 2.259 ล้านบาทต่อหน่วย ซึ่งเดือนที่ผ่านมามีราคาขายเฉลี่ยที่ 1.921 ล้านบาทต่อหน่วย ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มการพัฒนาที่เน้นระดับราคาค่อนข้างถูก และปานกลางเป็นสำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มอาคารชุดที่อยู่ในเขตเมืองชั้นกลางหรือตามส่วนต่อขยายของสถานีรถไฟฟ้า ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี (คอนโด BOI) จึงทำให้ผู้ประกอบการหันมาผลิตสินค้าประเภทนี้เป็นจำนวนมากขึ้น
         เมื่อพิจารณาถึงผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนนี้ จะพบว่าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (มหาชน) จำนวน 5 บริษัท คือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 โครงการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 โครงการ นอกจากนี้ก็ยังมีบริษัททั่วไปอีกจำนวนหนึ่ง
         และในด้านทำเลที่ตั้ง จะพบว่าในเดือนนี้มีโครงการที่เปิดตัวใหม่ และตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพชั้นในเพียงโครงการเดียวเท่านั้น ส่วนที่เหลืออีก 22 โครงการจะตั้งอยู่ในเขตเมืองชั้นกลางและส่วนต่อขยายของเมือง (intermediate area) เป็นสำคัญ เช่น บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนเกษตร-นวมินทร์ ถนนนวลจันทร์ ถนนเพชรเกษม ถนนราษฎร์บูรณะ ถนนพระราม 2 และถนนประชาอุทิศ เป็นต้น

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ในฐานะศูนย์ข้อมูล-วิจัยและประเมินค่าทรัพย์สินที่มีฐานข้อมูลภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุด ได้รับ ISO 9001-2008 ทั้งระบบแห่งแรกในฐานะที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น และเป็นสมาชิก UN Global Compact อีกด้วย

2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved