อ่าน 1,587 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 21/2553: 7 เมษายน 2553
AREA กับหนังสือ CSR ที่แท้

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ศูนย์ข้อมูล วิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส โดยดร.โสภณ พรโชคชัย ได้จัดพิมพ์หนังสือชื่อ ‘CSR ที่แท้’ ฉบับปรับปรุงใหม่และพิมพ์ครั้งที่ 5 โดยได้ขอรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญพระบรมราโชวาทเรื่อง “ความรับผิดชอบ” มาลงไว้เพื่อเป็นมงคลด้วย
          หนังสือเล่มนี้ สามารถ Download ได้โดยไม่คิดมูลค่าที่ http://csr.igetweb.com การจัดทำหนังสือเล่มนี้ถือเป็นกิจกรรม CSR หนึ่งของศูนย์ข้อมูล วิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ดร.โสภณ กล่าวว่า “ที่ให้ Download ฟรี เพราะผมถือว่า Knowledge Is not Private Property หรือความรู้แบ่งปันกันได้”
          พระบรมราโชวาทของในหลวงที่ขอรับพระราชทานมา เป็นพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2519:
          “...การจะทำงานให้มีประสิทธิผลและให้ดำเนินไปได้โดยราบรื่นนั้น จำเป็นอย่างยิ่ง จะต้องทำด้วยความรับผิดชอบอย่างสูง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ไม่บิดเบือนจุดประสงค์ที่แท้จริงของงาน สำคัญที่สุด ต้องเข้าใจความหมายของคำว่า “ความรับผิดชอบ” ให้ถูกต้อง ขอให้เข้าใจว่า “รับผิด” ไม่ใช่การรับโทษ หรือถูกลงโทษ “รับชอบ” ไม่ใช่รับรางวัล หรือรับคำชมเชย การรู้จักรับผิด หรือยอมรับรู้ว่าอะไรผิดพลาดเสียหาย และเสียหายเพราะอะไรเพียงใดนั้น มีประโยชน์ทำให้บุคคลรู้จักพิจารณาตนเอง ยอมรับความผิดของตนเองโดยใจจริงเป็นทางที่จะช่วยให้แก้ไขความผิดได้ และให้รู้ว่าจะต้องปฏิบัติแก้ไขใหม่ ส่วนการรู้จักรับชอบหรือรู้ว่าอะไรถูก อันได้แก่ถูกตามความมุ่งหมาย ถูกตามหลักวิชา ถูกตามวิธีการนั้น มีประโยชน์ทำให้ทราบแจ้งว่า จะทำให้งานสำเร็จสมบูรณ์ได้อย่างไร จักได้ถือปฏิบัติต่อไป นอกจากนั้น เมื่อเข้าใจความหมายของคำว่า “รับผิดชอบ” ตามนัยดังกล่าวแล้ว ผู้ที่เข้าใจซึ้งในความรับผิดชอบ จะสำนึกตระหนักได้ทันทีว่า ความรับผิดชอบคือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำ จะหลีกเลี่ยงละเลยไม่ได้...”
          ที่ผมอัญเชิญพระบรมราโชวาทมานี้ ก็เพื่อให้ทุกท่านได้ทราบชัดว่า “ความรับผิดชอบคือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำ จะหลีกเลี่ยงละเลยไม่ได้” ความรับผิดชอบจึงเป็นหน้าที่หรือพันธกิจสำหรับผู้เกี่ยวข้องและวิสาหกิจทั้งหลาย ส่วนการอาสาทำดีหรือดำเนินการบำเพ็ญประโยชน์แบบไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นอีกส่วนหนึ่ง
          ดังนั้นขอความกรุณาสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้องโปรดพิจารณาแนะนำหนังสือ ‘CSR ที่แท้’ เพื่อให้ผู้สนใจ Download ได้โดยไม่คิดมูลค่า ที http://csr.igetweb.com หรือหากผู้ใดสนใจอยากได้เป็นเล่มหนังสือ ก็สามารถสั่งซื้อได้ เพียงเล่มละ 100 บาท รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์แห่งประเทศไทย ติดต่อที่ โทร. 0.2295.3171 ติดต่อคุณจันทิรา หรือ email: info@thaiappraisal.org

หน้าปกหนังสือ CSR ที่แท้

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ในฐานะศูนย์ข้อมูล-วิจัยและประเมินค่าทรัพย์สินที่มีฐานข้อมูลภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุด ได้รับ ISO 9001-2008 ทั้งระบบแห่งแรกในฐานะที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น และเป็นสมาชิก UN Global Compact อีกด้วย

2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved