อ่าน 1,031 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 26/2553: 18 พฤษภาคม 2553
รายงานสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ เมษายน 2553

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ในเดือนเมษายนนี้ มีโครงการเกิดใหม่รวมทั้งสิ้นจำนวน 15 โครงการ และมีจำนวนลดลงจากเดือนที่ผ่านมามากถึง 20 โครงการ เนื่องจากเป็นเดือนที่วันหยุดต่อเนื่องยาวหลายวัน และปัญหาด้านการเมืองที่ยังไม่คลี่คลาย จึงทำให้มีการเปิดตัวโครงการใหม่ลดน้อยลง โดยลักษณะการพัฒนาเป็นการพัฒนาในกลุ่มที่อยู่อาศัยทั้ง 15 โครงการ ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดนี้มีจำนวนหน่วยขายรวมทั้งสิ้น 2,389 หน่วย และมีมูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 4,204 ล้านบาท

          จำนวนอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นใหม่ในเดือนนี้มีทั้งหมด 2,389 หน่วย ซึ่งลดลงจากเดือนที่ผ่านมามากถึง 81% (เดือนมีนาคม 2553 มีจำนวน 12,838 หน่วย) โดยประเภทที่มีจำนวนหน่วยมากที่สุด คือทาวน์เฮ้าส์มีจำนวน 1,935 หน่วย (81%) รองลงมาคืออาคารชุด 223 หน่วย (9.3%) ส่วนอันดับ 3 คืออาคารพาณิชย์ 127 หน่วย (5.3%) ของจำนวนหน่วยขายทั้งหมดในเดือนนี้

          มูลค่ารวมของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดใหม่ในเดือนนี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,204 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากเดือนที่แล้วมากถึง 85% (เดือนมีนาคม 2553 มีมูลค่ารวม 28,662 ล้านบาท) โดยประเภทที่มีมูลค่าการพัฒนาสูงสุด คือ ทาวน์เฮ้าส์โดยมีมูลค่า 2,936 ล้านบาท (69.8%) หรือประมาณ 2 ใน 3 ของมูลค่าการพัฒนาทั้งหมดในเดือนนี้ รองลงมา คือ อาคารพาณิชย์ 622 ล้านบาท (14.8%) และบ้านเดี่ยว 247 ล้านบาท (5.9%) ของมูลค่าการพัฒนาทั้งหมดตามลำดับ ดังนั้นภาพรวมของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเดือนนี้จะเน้นกลุ่มเป้าหมายระดับล่างถึงปานกลางเช่นเดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะกลุ่มทาวน์เฮ้าส์ที่ระดับราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท 

          ราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยเดือนนี้อยู่ที่ประมาณ 1.760 ล้านบาทต่อหน่วย ซึ่งเดือนที่ผ่านมามีราคาขายเฉลี่ยที่ 2.233 ล้านบาทต่อหน่วย ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มการพัฒนาที่เน้นระดับราคาค่อนข้างถูกถึงปานกลางเป็นสำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มทาวน์เฮ้าส์ที่อยู่นอกเมือง และทาวน์เฮ้าส์ที่ตั้งอยู่บริเวณเขตติดต่อเมือง ซึ่งมีแหล่งงานที่สำคัญ มีระบบโครงข่ายการคมนาคมที่สะดวก และมีสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขยายตัวของเมือง

          เมื่อพิจารณาถึงผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนนี้ จะพบว่าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (มหาชน) จำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) และมีบริษัทที่อยู่ในเครือบริษัทมหาชนอีก 2 บริษัท คือ บริษัท เอสเตท เฟอร์เฟ็คท์ จำกัด และ บริษัท พิวรรธนา จำกัด นอกจากนี้ก็ยังมีบริษัททั่วไปอีกจำนวนหนึ่ง

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ในฐานะศูนย์ข้อมูล-วิจัยและประเมินค่าทรัพย์สินที่มีฐานข้อมูลภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุด ได้รับ ISO 9001-2008 ทั้งระบบแห่งแรกในฐานะที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น และเป็นสมาชิก UN Global Compact อีกด้วย
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved