ดร.โสภณ รับรางวัลประชาบดี
  AREA แถลง ฉบับที่ 376/2558: วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

          ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์สในฐานะประธานมูลนิธิอิสรชน (http://issarachon.org) ได้เข้ารับประทานรางวัล “ประชาบดี” เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากฯ ประจำปี 2558 จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในนามของมูลนิธิอิสรชนซึ่งดร.โสภณ เป็นประธานกรรมการมูลนิธิ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

          มูลนิธิอิสรชนเป็นมูลนิธิที่ดร.โสภณ ร่วมก่อตั้งและขณะนี้ยังดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการมูลนิธิโดยถือเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ช่วยเหลือคนเร่ร่อนหรือผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ โดยดำเนินกิจกรรมทางด้านการช่วยเหลือปัญหาเฉพาะหน้าเช่นการจัดหาอาหารและเครื่องนุ่งห่มให้กับคนเร่ร่อน เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและประสานงานกับส่วนราชการเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือรวมทั้งการส่งกลับไปใช้ชีวิตในชนบทและอื่น ๆ


 

อ่าน 2,479 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved