อ่าน 1,124 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 34/2553: 14 มิถุนายน 2553
รายงานสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ พฤษภาคม 2553

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          อสังหาริมทรัพย์เดือนพฤษภาคม มีโครงการเกิดใหม่รวมทั้งสิ้น 15 โครงการ เท่ากับเดือนที่ผ่าน ซึ่งในเดือนนี้มีจำนวนโครงการเกิดขึ้นค่อนข้างน้อย เนื่องจากปัญหาด้านการเมืองที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน จึงทำให้มีผู้ประกอบการบางรายชะลอการเปิดตัวโครงการออกไป ลักษณะการพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยทั้ง 15 โครงการ มีจำนวนหน่วยขายรวมทั้งสิ้น 3,652 หน่วย และมีมูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 9,923 ล้านบาท

          ด้านจำนวนหน่วยเดือนนี้มีทั้งหมด 3,652 หน่วย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาจำนวน 1,263 หน่วย (เดือนเมษายน 2553 มีจำนวน 2,389 หน่วย) หรือเพิ่มขึ้น 53% โดยประเภทที่มีการพัฒนามากที่สุด คือทาวน์เฮ้าส์มีจำนวน 1,428 หน่วย (39%) รองลงมาคืออาคารชุด 1,341 หน่วย (37%) ส่วนอันดับ 3 คือ บ้านเดี่ยว 877 หน่วย (24%) ของจำนวนหน่วยขายที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด

          ด้านมูลค่ารวมของการพัฒนาโครงการ ในเดือนนี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 9,923 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเดือนที่ผ่านมาจำนวน 5,719 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 136% (เดือนเมษายน 2553 มีมูลค่า 4,204 ล้านบาท) หากพิจารณาประเภทที่มีมูลค่าการพัฒนาสูงสุดแล้ว จะพบว่าในเดือนนี้ บ้านเดี่ยวมีมูลค่าการพัฒนาสูงที่สุด โดยมีมูลค่า 4,179 ล้านบาท (42%) รองลงมา คือ อาคารชุด 3,596 ล้านบาท (36%) และทาวน์เฮ้าส์ 2,118 ล้านบาท (21%) ของมูลค่าการพัฒนาทั้งหมดตามลำดับ

          ในเดือนนี้ราคาขายส่วนใหญ่ประมาณ 64% จะมีระดับราคาไม่เกิน 3.000 ล้านบาท จึงทำให้ราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยโดยรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อน โดยราคาเฉลี่ยของเดือนนี้ประมาณ 2.717 ล้านบาทต่อหน่วย ซึ่งเดือนที่ผ่านมามีราคาขายเฉลี่ยที่ 1.760 ล้านบาทต่อหน่วย แสดงถึงแนวโน้มการพัฒนาที่เน้นระดับราคาปานกลางเป็นสำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มทาวน์เฮ้าส์ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รอบนอก และบริเวณเขตติดต่อเมือง รวมถึงบ้านเดี่ยวที่อยู่ในบริเวณกรุงเทพชั้นกลางหรือเขตที่อยู่อาศัยชั้นดี

          เมื่อพิจารณาอัตราการขายโดยรวมทุกประเภท จะพบว่าในเดือนแรกของการเปิดขายมีอัตราการขายได้เฉลี่ยที่ 23% ต่อเดือน โดยประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ขายดีที่สุด คือ อาคารชุดเกือบทุกระดับราคา เนื่องจากทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า จึงมียอดการจองซื้อสูง

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ในฐานะศูนย์ข้อมูล-วิจัยและประเมินค่าทรัพย์สินที่มีฐานข้อมูลภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุด ได้รับ ISO 9001-2008 ทั้งระบบแห่งแรกในฐานะที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น และเป็นสมาชิก UN Global Compact อีกด้วย

2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved