อ่าน 1,206 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 48/2553: 17 สิงหาคม 2553
การเปิดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ กรกฎาคม 2553

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส เปิดเผยว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ มีโครงการเกิดใหม่รวมทั้งสิ้นจำนวน 29 โครงการ น้อยกว่าเดือนที่ผ่านมาจำนวน 10 โครงการ โดยลักษณะการพัฒนาเป็นกลุ่มที่อยู่อาศัยทั้งหมด มีจำนวนหน่วยขายรวมทั้งสิ้น 8,140 หน่วย และมีมูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 23,483 ล้านบาท
          ดร.โสภณ พรโชคชัย กล่าวต่อไปว่า จำนวนอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นใหม่ในเดือนนี้มีทั้งหมด 8,140 หน่วย ซึ่งลดลงจากเดือนที่ผ่านมาจำนวน 1,636 หน่วย (เดือนมิถุนายน 2553 มีจำนวน 9,776 หน่วย) หรือลดลง 17% โดยประเภทที่มีการพัฒนามากที่สุด คืออาคารชุดมีจำนวน 5,860 หน่วย (72%) รองลงมาคือทาวน์เฮ้าส์ 1,767 หน่วย (22%) ส่วนอันดับ 3 คือ บ้านเดี่ยว 379 หน่วย (5%) ของจำนวนหน่วยขายที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด
          สำหรับลักษณะการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเดือนนี้ ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส  พบว่า ที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดยังคงมีความร้อนแรง และเป็นประเภทที่มีการพัฒนามากเป็นอันดับ 1 เช่นเดือนที่ผ่านมา แต่มีสัดส่วนการพัฒนาที่สูงขึ้นกว่าที่อยู่อาศัยประเภทอื่นๆ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านที่มา (เดือนมิถุนายน 2553 มีจำนวน 3,024 หน่วย) หรือเพิ่มขึ้น 94% โดยเฉพาะที่ระดับราคา 1.001-2.000 ล้านบาท มีจำนวน 1,952 หน่วย หรือประมาณ 24% ของอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดขายทั้งหมดในเดือนนี้
          ดร.โสภณ พรโชคชัย ให้ข้อสังเกตว่า มูลค่ารวมของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดใหม่ในเดือนกรกฎาคม 2553 นี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 23,483 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าเดือนที่ผ่านมาจำนวน 725 ล้านบาท (เดือนมิถุนายน 2553 มีมูลค่า 24,208 ล้านบาท) หรือลดลงเพียง 3% ซึ่งในเดือนนี้ลักษณะการพัฒนาที่อยู่อาศัยจะเน้นที่ระดับราคาค่อนข้างถูกถึงปานกลางเป็นสำคัญ โดยเฉพาะที่ระดับราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาท มีจำนวนมากถึง 5,543 หน่วย (68.1%) ของจำนวนที่เปิดขายทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับราคาสูงเกิน 5 ล้านบาทขึ้นไปอีกประมาณ 14.6% ในแง่ของจำนวนหน่วย แต่มีมูลค่าการพัฒนามากถึง 35.8% หรือ 1 ใน 3 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดขายใหม่
          หากพิจารณาประเภทที่มีมูลค่าการพัฒนาสูงสุดแล้ว จะพบว่าในเดือนนี้อาคารชุดมีมูลค่าการพัฒนาสูงที่สุด โดยมีมูลค่า 17,003 ล้านบาท (72%) รองลงมา คือ ทาวน์เฮ้าส์ 3,770 ล้านบาท (16%) และบ้านเดี่ยว 2,292 ล้านบาท (10%) ของมูลค่าการพัฒนาทั้งหมดตามลำดับ ดังนั้นภาพรวมของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเดือนนี้จะเน้นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายระดับปานกลางเป็นสำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มอาคารชุดที่ระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท แต่ในเดือนนี้ก็ยังมีกลุ่มเป้าหมายระดับไฮเอ็นด์รวมอยู่ด้วย 
          ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ยังพบว่า ในเดือนแรกของการเปิดขายมีอัตราการขายได้เฉลี่ยที่ 41% ต่อเดือน โดยประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ขายดีอันดับ 1 คือ อาคารชุดระดับราคา 1.001-2.000 ล้านบาท มีจำนวน 1,952 หน่วย ขายได้แล้ว 1,532 หน่วย (78%)
          ดร.โสภณ พรโชคชัย ได้นำเสนอผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนนี้ จะพบว่าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (มหาชน) จำนวน 10 บริษัท คือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์จำกัด (มหาชน) บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัท อั่งเปา แอสเสท จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นต้น
          อนึ่ง ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้จัดทำการสำรวจโครงการเปิดใหม่ทุกเดือนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2537 อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐรายงานผลต่อสังคมและวงการอสังหาริมทรัพย์ โดยรัฐบาลไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ปีละหลายสิบ ๆ ล้านบาทแต่อย่างใด

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ในฐานะศูนย์ข้อมูล-วิจัยและประเมินค่าทรัพย์สินที่มีฐานข้อมูลภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุด ได้รับ ISO 9001-2008 ทั้งระบบแห่งแรกในฐานะที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น และเป็นสมาชิก UN Global Compact อีกด้วย

2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved