อ่าน 949 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 36/2554: 25 เมษายน 2554
สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยไตรมาส 1/2554

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

          ในไตรมาสที่ 1/2554 มีโครงการเฉพาะกลุ่มที่อยู่อาศัยเปิดตัวใหม่ถึง 112 โครงการ จำนวน 28,683 หน่วย รวมมูลค่าการพัฒนาทั้งหมด 68,749 ล้านบาท หรือเฉลี่ยหน่วยละ 2.397 ล้านบาทในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ยังไม่รวมอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นนอกเหนือจากภาคธุรกิจที่อยู่อาศัย
          ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส เปิดเผยจากผลการสำรวจภาคสนามถึงที่ตั้งโครงการทุกแห่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่า ปี 2554 นี้ราคาที่อยู่อาศัยที่เปิดใหม่มีราคาเฉลี่ยลดลง คือราคาเพียง 2.397 ล้านบาท ในขณะที่เมื่อปี 2553 ราคาเฉลี่ยของที่อยู่อาศัยคือ 2.587 ล้านบาท ปรากฏการณ์นี้ชี้ให้เห็นว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์อาจจะชะลอตัวลงบ้าง บ้านระดับราคาสูงอาจขายได้จำกัด จึงมีความพยายามในการสร้างบ้านราคาถูกลง ซึ่งทำให้กลุ่มเป้าหมายผู้ซื้อกว้างขึ้น ทั้งผู้มีรายได้น้อยกว่าและผู้ที่มีรายได้สูงกว่าก็อาจซื้อได้เป็นต้น
          จากการประมาณการของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส คาดว่า ในปี 2554 นี้จะมีโครงการเปิดใหม่รวมกันประมาณ 426 โครงการ ถือว่าน่าจะเปิดลดลงจากปี 2553 ประมาณ 4% จำนวนหน่วยที่จะเปิดใหม่อาจมีจำนวนประมาณ 108,995 หน่วย หรือลดลง 7% ส่วนมูลค่าการพัฒนาอาจลดลงกว่าปี 2553 ประมาณ 14% หรือเปิดเพิ่มขึ้น 261,246 ล้านบาท
          การที่คาดการณ์ว่าการเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยใหม่จะลดลงกว่าปี 2553 นั้น ไม่ได้หมายความว่า สถานการณ์โดยรวมจะตกต่ำหรืออยู่ในภาวะเสี่ยงมากแต่อย่างไร การปรับลดลงเนื่องจากว่าตลอดช่วงที่ผ่านมาหลายปี จำนวนหน่วยเปิดใหม่มีประมาณไม่เกิน 60,000 หน่วย รวมมูลค่าประมาณ 180,000 ล้านบาท แต่มีเฉพาะปี 2553 ที่การเปิดตัวโครงการใหม่เพิ่มขึ้นเป็น 116,791 หน่วย หรือเพิ่มขึ้น 100% ส่วนมูลค่าการพัฒนาก็เพิ่มขึ้นเป็น 302,140 ล้านบาท หรือประมาณ 65% ซึ่งเป็นการเพิ่มที่ผิดปกติ เนื่องจากเศรษฐกิจไทยดีกว่าที่คาดการณ์ไว้
          อย่างไรก็ตามในปี 2554 สถานการณ์น่าจะกลับสู่ภาวะปกติที่อุปทานมีไม่มากจนเกินไปนัก ภาวะในขณะนี้ยังไม่เกิดฟองสบู่แต่อย่างใดซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่มีการก่อสร้างและซื้ออสังหาริมทรัพย์จนเกินความจำเป็น แต่หากปล่อยให้มีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่จำนวนมากนับแสนหน่วยต่อปี ในอีก 1-2 ปีข้างหน้า ฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ก็อาจเกิดขึ้นได้ในปลายปี 2555 แต่เชื่อว่ากลไกตลาดคงสามารถที่จะปรับตัวให้หลีกพ้นจากภาวะล้นตลาดได้ เว้นแต่สถาบันการเงินจะอำนวยสินเชื่อโดยไม่คัดสรรเท่าที่ควร หรืออำนวยสินเชื่อถึง 100% ของราคาหลักประกัน ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงในการอำนวยสินเชื่อเช่นที่เคยเกิดขึ้นในอดีต
          อนึ่งสำหรับในรายละเอียดของโครงการเปิดใหม่ 28,683 หน่วยในไตรมาสที่ 1/2554 นั้น กลุ่มใหญ่ที่สุด หรือ 43% คือห้องชุดพักอาศัย รองลงมาคือทาวน์เฮาส์ 29% ตามมาด้วยบ้านเดี่ยว 24% ส่วนบ้านแฝดและตึกแถวมีอย่างละ 2% เท่านั้น แม้สัดส่วนของห้องชุดจะมีเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุด แต่ก็นับว่าน้อยกว่าปี 2553 ที่ครึ่งหนึ่งของที่อยู่อาศัยเปิดใหม่คือห้องชุด แสดงว่าการขายห้องชุดอาจชะลอลงบ้าง จึงมีการลดการเปิดตัวลง
          ดร.โสภณ พรโชคชัย ให้ข้อสังเกตว่า การซื้อห้องชุดในแนวรถไฟฟ้าที่ออกนอกเมืองนั้น อาจมีข้อเสียตรงที่การเดินทาง เพราะค่าโดยสารจากชานเมืองกว่าจะเข้าถึงใจกลางเมืองได้ ก็คงเป็นเงิน 100 บาทต่อเที่ยวหรือวันละ 200 บาท ซึ่งสูงกว่าค่ารถประจำทางหรือรถตู้ทางด่วน ทำให้การคิดไปซื้อห้องชุดชานเมืองตามแนวรถไฟฟ้า อาจทำให้ไปอยู่จริงได้ยาก แต่ห้องชุดเหล่านี้ในปัจจุบันขายได้อย่างรวดเร็ว เพราะราคาย่อมเยากว่าห้องชุดใจกลางเมือง

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์
เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved