อ่าน 1,263 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 56/2554: 16 มิถุนายน 2554
อสังหาริมทรัพย์พฤษภาคมหดหนักเพราะเศรษฐกิจ ไม่ใช่การเมือง

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          อสังหาริมทรัพย์เดือนพฤษภาคมหดตัวหนัก ภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีการเปิดตัวลดลงประมาณครึ่งหนึ่งของเดือนที่ผ่านมาทั้งในแง่ของจำนวนโครงการ จำนวนหน่วยขาย และมูลค่าโครงการ
          ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ซึ่งสำรวจโครงการอสังหาริมทรัพย์เปิดใหม่ทุกเดือนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2537 พบว่าในเดือนพฤษภาคมนี้มีจำนวนโครงการเปิดใหม่รวมทั้งหมด 20 โครงการ ซึ่งลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 20 โครงการ โดยลักษณะการพัฒนาในเดือนนี้เป็นกลุ่มที่อยู่อาศัยทั้งหมด มีจำนวนหน่วยขายรวม 4,501หน่วย มูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 14,064 ล้านบาท
          ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส วิเคราะห์พบว่า เมื่อพิจารณามูลค่ารวมของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดใหม่ในเดือนพฤษภาคม 2554 นี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 14,064 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากเดือนที่ผ่านมาจำนวน 18,033 ล้านบาท (เดือนเมษายน 2554 มีมูลค่า 32,097 ล้านบาท) หรือลดลงประมาณ 56%
          หากพิจารณาประเภทที่มีมูลค่าการพัฒนาสูงสุดแล้ว จะพบว่าในเดือนนี้อาคารชุดมีมูลค่าการพัฒนาสูงที่สุด โดยมีมูลค่า 5,711 ล้านบาท (41%) รองลงมาคือบ้านเดี่ยว 5,699 ล้านบาท (41%) ซึ่งทั้ง 2 ประเภทนี้จะมีสัดส่วนของมูลค่าการพัฒนาใกล้เคียงกัน และอันดับ 3 คือทาวน์เฮ้าส์ 1,333 ล้านบาท (9%) ของมูลค่าการพัฒนาทั้งหมดตามลำดับ
          ดังนั้นภาพรวมของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเดือนนี้ส่วนใหญ่หากเป็นอาคารชุดจะเน้น 2 กลุ่มเป้าหมายคือระดับล่างถึงปานกลาง (ห้องชุดราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท) และบ้านเดี่ยวจะเน้นที่ระดับบน คือ ที่ระดับราคาเกิน 5 ล้านบาทขึ้นไป ส่วนทาวน์เฮ้าส์จะอยู่ที่ระดับราคาปานกลาง 1-2 ล้านบาทเป็นสำคัญ
          หากพิจารณาในด้านจำนวนหน่วยขาย ในเดือนนี้มีจำนวนหน่วยขายลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 6,328 หน่วย (เดือนเมษายน 2554 มีจำนวนหน่วยขาย 10,829 หน่วย) หรือลดลงมากถึง 58% ประเภทที่มีการพัฒนามากที่สุดคืออาคารชุด จำนวน 3,008 หน่วย (67%) รองลงมาคือ ทาวน์เฮ้าส์ 617 หน่วย (14%) ส่วนอันดับ 3 คือบ้านเดี่ยว 547 หน่วย (12%) ของจำนวนหน่วยขายที่เปิดขายใหม่ทั้งหมดในเดือนนี้
          หากพิจารณาระดับราคาขาย ในเดือนนี้ ระดับราคา 0.501-1.000 ล้านบาท เปิดขายจำนวน 949 หน่วย (21%) ระดับราคา 1.001-2.000 ล้านบาท มีจำนวน 1,748 หน่วย (39%) และระดับราคา 2.001-3.000 ล้านบาท มีจำนวน 690 หน่วย (15%) หากพิจารณาหน่วยขายเฉพาะ 3 กลุ่มนี้ พบว่าเดือนนี้ลักษณะการพัฒนาที่อยู่อาศัยจะมีลักษณะแตกต่างจากเดือนที่ผ่านมา โดยจะเน้นการพัฒนาที่ระดับราคาค่อนข้างถูกถึงปานกลางเป็นสำคัญซึ่งจำนวนประมาณ 75% และอีก 25% เป็นการพัฒนาในระดับราคาปานกลางค่อนข้างสูงจนถึงราคาแพง
          ราคาเฉลี่ยต่อหน่วยโดยรวมในเดือนนี้เพิ่มขึ้นประมาณ 5% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนเนื่องจากอุปทานของบ้านเดี่ยว 64% ของจำนวนบ้านเดี่ยวทั้งหมดที่เปิดขายในเดือนนี้ มีระดับราคา 5 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยของเดือนนี้อยู่ที่ประมาณ 3.125 ล้านบาท (เดือนเมษายน 2554 มีราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วย 2.964 ล้านบาท) แสดงถึงแนวโน้มการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ยังเน้นกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือระดับล่าง-ปานกลางโดยเฉพาะอาคารชุดระดับราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท และกลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้สูงที่ซื้อที่อยู่อาศัยราคาเกิน 5 ล้านบาทขึ้นไป โดยเฉพาะกลุ่มบ้านเดี่ยวราคาแพง
          เมื่อพิจารณาถึงผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนนี้ จะพบว่าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (มหาชน) จำนวน 4 บริษัท คือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด (มหาชน) และมีบริษัทที่อยู่ในเครือบริษัทมหาชนอีก 2 บริษัท นอกจากนี้ก็ยังมีบริษัททั่วไปอีกจำนวนหนึ่ง หากเปรียบเทียบการพัฒนาระหว่างบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทในเครือ และบริษัททั่วไป
          ในด้านทำเลที่ตั้ง จะพบว่าในเดือนนี้มีโครงการที่เปิดตัวใหม่ และตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพชั้นใน 2 โครงการ เขตเมืองชั้นกลางและส่วนต่อขยายของเมือง (intermediate area) จำนวน 15 โครงการ เช่น ถนนแจ้งวัฒนะ ถนนสายไหม ถนนรามอินทรา ถนนวงแหวนตะวันออก ถนนลาดพร้าว ถนนศรีนครินทร์ ถนนสุขสวัสดิ์ และถนนราชพฤกษ์ เป็นต้น ส่วนที่เหลืออีก 3 โครงการจะตั้งอยู่บริเวณพื้นที่รอบนอกซึ่งมีระบบการคมนาคมเข้าสู่เขตเมืองชั้นกลางได้สะดวก รวมถึงใกล้แหล่งชุมชน แหล่งงาน และสถาบันการศึกษา เช่น ย่านรังสิต-ลำลูกกา สมุทรสาคร และบางนา-ตราด (ABAC บางนา) เป็นต้น
          อย่างไรก็ตามในเดือนพฤษภาคมนี้ทางศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th) ได้พบโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่รอเปิดตัวอีกถึง 247 โครงการ จะสังเกตได้ว่ามีโครงการหลายแห่งที่ได้ประกาศตัวหรือเปิดตัวทางหน้าหนังสือพิมพ์ (ที่มีโบรชัวร์และสำนักงานขายที่พร้อมต้อนรับผู้สนใจซื้อไปเยี่ยมชม) อย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดขายจริง ซึ่งเมื่อโครงการเหล่านี้เปิดขายจริง จะได้ดำเนินการสำรวจต่อไป
          ดร.โสภณ พรโชคชัย ตั้งข้อสังเกตว่าการหดตัวอย่างหนักนี้คงเป็นเพราะเป็นช่วงเปิดภาคการศึกษา ผู้ปกครองจึงใช้เงินเพื่อการศึกษาบุตรมากกว่าการลงทุนซื้อบ้าน ส่วนการรอดูนโยบายใหม่หลังการเลือกตั้งคงไม่ใช่ปัจจัยสำคัญอะไร


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved