อ่าน 1,443 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 84/2554: 22 กันยายน 2554
AREA ได้รับโล่รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น จากนายกรัฐมนตรี

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

          เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (AREA) ได้รับโล่รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2554 จาก นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ซึ่งจัดโดย กระทรวงแรงงาน

          โดยรางวัลดังกล่าวนั้น ทางกระทรวงแรงงานได้พิจารณาจาก

  • การดำเนินการเกี่ยวกับคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
  • สวัสดิการด้านเศรษฐกิจ เช่น โบนัส เงินกู้ยืม และเงินช่วยเหลือด้านต่าง ๆ
  • สวัสดิการที่ให้โอกาสหรืออำนวยความสะดวกต่อลูกจ้างในการพัฒนาตนเองหรือศึกษาเพิ่มเติม
  • สวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพ พลานามัยและเพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพความสามัคคีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
  • สวัสดิการที่ครอบคลุมถึงครอบครัวลูกจ้าง
  • กิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคม

          ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (AREA) กล่าวว่าบริษัทก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2534 โดยปัจจุบันมีเพื่อนร่วมงานประมาณ 150 คน และได้ดูแลเพื่อนร่วมงานอย่างดีโดยไม่เคยลดเงินเดือน และยังมีการปรับเงินเดือนทุกครึ่งปี และจ่ายโบนัสประมาณ 1-3 เดือนทุกปี รวมทั้งมีสวัสดิการอื่น ๆ เช่น ทุนการศึกษาบุตร ตรวจสุขภาพประจำปี การฝึกอบรม การศึกษาต่อ เงินสะสม ฯลฯ

          อนึ่ง ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (AREA) ยังเคยได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น ของหอการค้าไทย รางวัลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสำนักงานกปร. และรางวัลบรรษัทภิบาล ของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สพว.)

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved